[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.40, 1996

Kraftig prisoppgang i nye strømkontrakter til industrien


Situasjonen i kraftmarkedet i år har ført til en vesentlig oppgang i priser til industrien i nye strømkontrakter. Lite vann i vannmagasinene og et svært høyt spotprisnivå har ført til at en rekke energiverk har oppjustert sine kraftpriser. Strømprisen i kontrakter avtalt per 1. juli har fra 1. januar i år økt med mellom 19 og 38 prosent. Dette gjelder for næringskunder med et effektuttak på mindre enn 10 MW (megawatt). Prisoppgangen varierer en del mellom kraftverkene, og oppjusteringer foretatt etter 1. juli er ikke kommet med i statistikken.

I prisundersøkelsen er det beregnet kontraktspriser på strøm per 1. juli til ulike typer næringskunder. Næringskundene er delt i to grupper; forbrukere med maksimal etterspørsel på inntil 10 MW effekt og forbrukere med et effektbehov på over 10 MW. Prisene for førstnevnte gruppe gjelder nye kontrakter, mens prisene for den andre gruppen skal være gjennomsnittspriser for kraftkrevende industri per 1. juli. Innen disse to gruppene er det beregnet priser for kunder med ulikt årsforbruk og effektuttak. Prisene blir generelt lavere desto større kundens forbruk og effektuttak er.

Fra 1. januar har det vært en kraftig prisøkning på nye ettårskontrakter for næringskunder med et effektuttak på inntil 10 MW. Undersøkelsen viser at prisene avtalt per 1. juli for denne typen kunder lå mellom 19 og 38 prosent høyere enn tilsvarende priser per 1. januar. Prisøkningen for disse næringskundene har variert, og har vært størst for de med høyt årsforbruk og stort maksimalt effektuttak.

Strømprisen til industrien består av kraftpris, overføringspris og merverdiavgift. Det er først og fremst kraftprisen som har steget i nye kontrakter, men det er også noe justering i overføringsprisen. Dette har på den ene siden sammenheng med at enkelte energiverk opererer med lavere nettleie om sommeren enn om vinteren. På den annen side har situasjonen i kraftmarkedet bidratt til noe oppjustering, samtidig som enkelte energiverks nettleie til dels er spotprisbasert. Spotprisen per 1. januar var om lag 19 øre/kWh, mens den per 1. juli var om lag 26 øre/kWh.

Gjennomsnittsprisene til industri med et effektuttak over 10 MW (kraftkrevende industri), er så og si uendret fra 1. januar. Det er kun den maksimale prisen til forbrukere med et effektuttak mellom 17,5 og 37,5 MW som er endret av betydning. Den har økt med 7 øre fra 1. januar i år, noe som skyldes at den er basert på den løpende spotprisen. Enkelte elverk som forsyner kraftkrevende industri har priser som kun avhenger av spotprisen, mens andre opererer med faste priser, eller kombinerte priser med en fastpris- og en spotpriskomponent.

Om statistikken
Statistikken over priser på elektrisk kraft til industrien startet 1. januar i fjor og lages hvert halvår. Den er basert på et felles opplegg for EØS-området. Statistikken skal gi opplysninger om priser på elektrisk kraft til sluttbrukere i industrien etter spesifiserte inndelinger mht. årsforbruk, maksimal effekt og brukstid.

Priser for industri med etterspørsel på inntil 10 MW beregnes med utgangspunkt i informasjon om kraftpriser og tariffer for de 22 største distributørene av elektrisitet til industrien. Disse energiverkene blir spurt om hvilken kraftpris en industribedrift med de kjennetegnene som er angitt for hver av referansebrukerne må betale for en ettårskontrakt avtalt per 1. januar eller per 1. juli. Disse prisene skal gjelde for nye kontrakter og viser ikke gjennomsnittsprisen for alle inngåtte kontrakter. Prisene som oppgis bygger i mange tilfeller på en skjønnsmessig vurdering, noe som kan gi en viss usikkerhet i resultatene. Utvalget av energiverk er trukket på bakgrunn av elektrisitetsstatistikken 1994 (foreløpige tall). Informasjon om gjennomsnittspriser til industri med effektbehov over 10 MW blir innhentet fra alle energiverkene som forsyner kraftintensiv industri og treforedling.

[Figur 7]

Figur 7: Kontraktspriser på elektrisk kraft til typiske referanseforbrukere i industrien, eksklusive overføring. 1. januar og 1. juli 1995/1996. Øre/kWh


Ny statistikk

Priser på elektrisk kraft til industrien, 1. juli 1996.
Statistikken utgis hvert halvår i Ukens statistikk. Mer informasjon : Ann Christin Bøeng, tlf. 21 09 47 43, e-post: abg@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.40, 1996