[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.40, 1996

Eksporten til Asia opp 27,6 prosent


Vi eksporterte tradisjonelle varer for 10,1 milliarder kroner til asiatiske land de åtte første månedene i år. Det er 2,2 milliarder eller 27,6 prosent høyere enn for samme tidsrom i fjor. Samlet eksportverdi for tradisjonelle varer økte i samme periode med 8,1 prosent.

Fra land i Asia importerte vi tradisjonelle varer for 12,9 milliarder kroner. Det er en nedgang på 258 millioner fra tilsvarende periode i fjor.

Også til tidligere Comecon-land viste den tradisjonelle vareeksporten sterk vekst fra januar-august i fjor. Veksten var på 28,1 prosent. Til EU økte eks-porten kun med 2,8 prosent.

Økt fiskeeksport til Japan
Japan er vårt viktigste marked i Asia. Eksporten dit økte med 415 millioner kroner, og utgjorde 3,1 milliarder i perioden januar-august 1996. Fiskeeksporten steg med 244 millioner kroner til 1,1 milliarder de åtte første månedene i år. Eksportverdien av fersk oppdrettslaks var 246 millioner kroner. Ellers steg eksportverdien for frossen ørret, makrell og laks/laksefileter med henholdsvis 74, 70 og 64 millioner kroner. For de nevnte fiskeproduktene var eksportert kvantum til dels betydelig større enn fjorårets, men kun frossen makrell kunne vise til høyere priser. Ellers økte eksportverdien av ulike typer maskiner sammenlignet med januar-august i fjor. Japan tok imot mindre av jern/stål og papir/papp fra Norge.

Til Kina, Sør-Korea, Singapore og Thailand utførte vi tradisjonelle varer for 800-900 millioner kroner i januar-august 1996. Til både Kina og Thailand økte eksporten med 46 prosent. For begge landene var det maskiner og kunstgjødsel som bidrog til denne sterke veksten. Til Sør-Korea steg eks-portverdien for jern/stål og maskiner. Eksportverdien av vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater steg med 34 millioner kroner de åtte første månedene i år. Mindre eksport av metaller og kjemiske grunnstoffer bidrog til lavere eksportverdi for Singapore. Reduksjonen i eksportverdien var 92 millioner kroner. Til Hongkong og Taiwan eksporterte vi varer for henholdsvis 564 og 542 millioner kroner.

Mindre bilimport fra Japan
Fra Japan importerte vi tradisjonelle varer for 4,5 milliarder kroner i perioden januar-august 1996. Det er 35,2 prosent av vår samlede import fra denne del av verden. Importen fra Japan hittil i år var 240 millioner lavere enn i januar-august i fjor. Det var særlig mindre import av kjøretøy og tele- og TV-apparater som gjorde utslaget. Importen for disse to gruppene ble redusert med henholdsvis 513 og 98 millioner kroner. Antall importerte personbiler fra Japan i perioden januar-august i år var 8 197, som er en nedgang på 41,1 prosent fra samme periode i fjor. Ellers steg importen av de to gruppene jern og stål og data- og kontormaskiner med henholdsvis 247 og 94 millioner kroner.

Økt sykkelimport fra Taiwan
Blant de asiatiske landene steg importen av tradisjonelle varer fra Taiwan mest, med en økning på 17,8 prosent. Verdivekst for data- og kontormaskiner og sykler var årsak til dette. Antall importerte sykler fra Taiwan gikk opp med 56 prosent, og utgjorde 123 000 enheter i perioden januar-august i år. Fra Kina, som er vårt nest største importland i Asia, mottok vi varer for 2,7 milliarder kroner, som er en økning på 4,9 prosent. Vi importerte mer av ulike typer maskiner og fottøy, mens importverdien for klær var lavere. Importen fra Sør-Korea og Hongkong gikk ned med henholdsvis 22,6 og 10,6 prosent. Antall importerte personbiler fra Sør-Korea var mer enn halvert fra januar-august i fjor. Fra Hongkong importerte vi mindre av data- og kontormaskiner og elektriske apparater.

Om statistikken
Alle tall gjelder utenrikshandelen med varer. Utenrikshandelen med tjenester er ikke med. Tradisjonelle varer: Ved import, alle varer utenom skip og oljeplattformer. Ved eksport, alle varer utenom skip, oljeplattformer, råolje og naturgass.

Ny statistikk

Utenrikshandelen med varer, august 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Tallene er tilgjengelig ved Kundetjenesten for utenrikshandelen, tlf. 21 09 47 52/53. Mer informasjon: Øyvind Hagen, tlf. 21 09 47 26, e:post oyh@ssb.no.

Ukens statistikk nr.40, 1996