[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.40, 1996

Innflyttingsoverskuddet på 1985-nivå


I 1995 flyttet i alt 25 700 personer til Norge, mens 19 300 flyttet ut. Innflyttingsoverskuddet på 6 400 var like høyt som i 1985, året før det begynte å komme mange asylsøkere. Fjorårets innflyttingsoverskudd var 1 100 lavere enn i 1994.

Størst nettoinnflytting var det fra Sverige og Bosnia-Hercegovina, med henholdsvis 1 600 og 1 500. Om lag to tredeler av flytteoverskuddet fra Sverige bestod av svensker, mens en tredel var nordmenn. Flytteoverskuddet fra Bosnia-Hercegovina ble mer enn halvert fra 1994 til 1995.

Den største nettoutflyttingen i fjor var til Danmark, med vel 600. Blant kun norske statsborgere var også nettoutflyttingen størst til Danmark, med 400. Deretter fulgte USA og Storbritannia, hvor henholdsvis 300 og 270 flere nordmenn flyttet til landene enn fra.

Flere fra tredje verden
Fra 1987 har det vært en årviss nedgang i innflyttingene av statsborgere fra Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Asia medregnet Tyrkia. I 1995 snudde nedgangen til en økning. Redusert utflytting i fjor førte til at innflyttingsoverskuddet i denne gruppa ble på 3000, som er 700 høyere enn i 1994. I 1995 var det vesentlig større nettotilstrømning av østeuropeere enn ti år tidligere.

Innenlandske flyttinger
Innlandsfylkene Hedmark og Oppland, Telemark og alle kystfylkene fra Hordaland og nordover hadde flyttetap overfor andre fylker i fjor. Samlet hadde de et flyttetap på 6 400. Størst utflyttingstap var det i Nord-Norge, der 3 300 flere flyttet fra enn til. Det er 1 400 mer enn året før. I de største utflyttingsperiodene i andre halvdel av 1960-årene og i årene 1984-1987 lå årlig flyttetap over 4 000 i gjennomsnitt.

Flyttetapet for fylkene fra og med Hordaland til og med Nord-Trøndelag var på linje med 1994. Innlandsfylkene Hedmark og Oppland hadde et mindre flyttetap i 1995 enn foregående år.

Flyttegevinst
Fylkene rundt Oslofjorden til og med Vestfold og Agder-fylkene fikk flyttegevinst i 1995. Tre firedeler av denne gevinsten gikk til Oslo og Akershus.

Alle fylkene bortsett fra Rogaland hadde flyttegevinst overfor utlandet i 1995. En femdel av flytteoverskuddet fra utlandet gikk til Oslo. Overskuddet fra utlandet bidrar til å bedre flyttebalansen, og dermed også folketallsutviklingen. I 1995 ble flyttebalansen i Nord-Norge bedret med 1 000 på denne måten.

Økt mobilitet
For tredje året på rad økte antall flyttinger mellom kommunene. I 1995 ble det registrert vel 182 000 flyttinger over kommunegrensene. Dette er nærmere 5 000 flere enn året før og mer enn 20 000 over bunnivået i 1992. Sett i forhold til folkemengden er mobiliteten likevel klart lavere enn for 20-30 år siden.

[Figur 5]

Figur 5: Nettoinnflytting fra utlandet. 1974-1995


[Figur 6]

Figur 6: Nettoinnvandring av utenlandske statsborgere. 1980-1995


Ny statistikk

Befolkningsstatistikk. Flyttinger, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk og Befolkningsstatistikk Hefte III. Mer informasjon: Irene Aamodt, tlf. 62 88 52 64, e-post: iaa@ssb.no eller Kirsten Enger Dybendal, tlf. 62 88 52 96, e-post: kie@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.40, 1996