[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.40, 1996

Pleie- og omsorgstjenester, 1995:

Færre institusjoner for eldre


Antall institusjoner og institusjonsplasser for eldre ble redusert fra 1994 til i 1995. Samtidig er tilbudet av hjemmesykepleie utvidet, og flere har fått plass i omsorgsboliger. Tilbudet av sykehjemsplasser har også økt.

Antall institusjonsplasser for eldre er redusert med 964 til 43 977 fra 1994 til 1995. Antall institusjoner er redusert fra 1 080 til 1 053. Tilbudet av sykehjemsplasser økte med 1 280 plasser til 24 592 i samme tidsrom. Andelen enerom av totalt antall rom har økt fra 80,2 prosent til 80,9 prosent.

Utvidet tilbud av hjemmesykepleie
Ved utgangen av 1995 hadde 97 prosent av alle kommuner og bydeler tilbud om hjemmesykepleie alle ukedager. 64 prosent av alle kommuner/bydeler har tilbud om heldøgns hjemmesykepleie. Dette utgjør et utvidet tilbud av hjemmesykepleie sett i forhold til situasjonen i 1994 da 92,5 prosent tilbød tjenesten alle ukedager, og 59,6 prosent hadde tjenesten tilgjengelig hele døgnet.

Hjemmetjenester
1995 utgjør et brudd i statistikken over mottakere av hjemmetjenester da det for første gang er registrert andre hjemmetjenester som for eksempel avlastning og støttekontakt. Tall for 1995 viser at om lag 147 000 personer mottok hjemmetjenester. Av disse mottok om lag 136 000 personer tjenestene hjemmehjelp og hjemmesykepleie, og nesten 11 000 mottok andre hjemmetjenester. 92 kommuner har oppgitt at de registrerte brukere av andre hjemmetjenester også i 1994, men da under tjenestene hjemmehjelp eller hjemmesykepleie.

Flere omsorgsboliger
De foreløpige tallene for 1995 viser at antall beboere i omsorgsboliger økte med om lag 1 800 personer til omtrent 32 000. Antall boliger økte i samme tidsrom med nesten 900. Omsorgsbolig omfatter alle boliger som kommunen disponerer til pleie og omsorgsformål, og som ikke regnes som institusjon. Dette kan være for eksempel trygdebolig, bo- og servicesenter, bofellesskap mv.

Økt antall årsverk
Antall årsverk i pleie og omsorgstjenesten har økt fra 1994 til 1995. Ser en på forholdet mellom det totale antall årsverk og det totale antall brukere (mottakere av hjemmetjenester og antall plasser i institusjoner), synes dette å holde seg stabilt rundt
0,37 årsverk per bruker.

[Figur 4]

Figur 4: Type rom i institusjoner for eldre. Prosent. 1991-1995


Ny statistikk

Pleie- og omsorgstjenester, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Åsne Vigran, tlf. 21 09 44 86, e-post: vig@ssb.no eller Brith Sundby, tlf. 21 09 45 49, e-post: bsu@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.40, 1996