[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.40, 1996

Flere stillinger i sosialtjenesten


Det ble ved utgangen av 1995 registrert 4 475 hele stillinger i sosialtjenesten. Dette var rundt 60 flere stillinger enn i 1994. En del av veksten skyldes færre ubesatte stillinger.

Av alle besatte stillinger i sosialtjenesten i 1995, var i overkant av fire av ti stillinger besatt av sosionomer eller barnevernspedagoger. Det var om lag 130 flere fagstillinger ved sosialkontorene i 1995 enn i 1994. Det har vært en jevn vekst i tallet på fagstillinger flere år på rad.

To av ti stillinger var i 1995 besatt av personer med universitetsutdanning eller annen høgskoleutdanning enn sosialhøgskole. I tre av ti stillinger hadde den ansatte kontorutdanning eller merkantil utdanning og i én av ti stillinger var den ansatte ufaglært.

Oslo var det fylket som i 1995 hadde høgest bemanning sett i forhold til befolkningen 18 år og eldre med 2,1 stillinger per 1 000 innbyggere. Lavest bemanning hadde Telemark, Rogaland og Møre og Romsdal med 1,0 stilling per 1 000 innbyggere.

Tallet på ubesatte stillinger i sosialtjenesten har gått ned de siste årene. I 1995 var det 128 ubesatte stillinger mot 154 i 1994. Dette var i underkant av 3 prosent av alle hele stillinger. Det var bare blant fagpersonell (sosionomer og barnevernspedagoger) det var en klar nedgang i antall ledige stillinger. For de andre utdanningskategoriene var det derimot en svak oppgang i tallet på ubesatte stillinger fra 1994 til 1995.

Om statistikken
Personellregistreringen i sosialtjenesten bygger på oppgaver fra den enkelte kommune eller bydel. En viktig feilkilde i registreringsarbeidet er at skillet mellom sosialtjenesten og andre kommunale tjenester er uklart. Dette gjelder særlig stillinger knyttet til tiltak som retter som seg mot grupper av funksjonshemmede, flyktninger, rusmiddelmisbrukere og unge arbeidsløse. Her vil det ofte være tvil om tiltakene ligger utenfor eller innenfor sosialtjenesten.

Ny statistikk

Personell i sosialtjenesten, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Sosialstatistikk. Mer informasjon: Åne Osmunddalen, tlf. 21 09 47 88, e-post: aos@ssb.no eller Johanna Sørøy, tlf. 21 09 46 41, e-post: jsr@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr.40, 1996