[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.40, 1996

Flere stillinger i barnevernet


Antall besatte stillinger i den kommunale barneverntjenesten økte med 3 prosent fra 1994 til 1995. Bemanningen er likevel på samme nivå som i 1994, målt i forhold til antall barn under 18 år. Det er fortsatt store fylkesvise forskjeller i bemanningen.

Andelen ubesatte stillinger i barneverntjenesten har sunket de to siste årene. Ved utgangen av 1993 stod
7 prosent av stillingene ubesatt. Året etter var andelen 5 prosent, og ved utgangen av 1995 var andelen ubesatte stillinger sunket til 3 prosent. Antallet stillinger er da omregnet til heltidsstillinger.

Ser vi antall ansatte i barneverntjenesten i forhold til antall barn under 18 år, lå landsgjennomsnittet i fjor på 23 årsverk per 10 000 barn. Det er like mange årsverk som året før. Barnevernet i Oslo hadde 38 ansatte per 10 000 barn i fjor. I Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var det 15 ansatte på samme antall barn. Også i Nord-Trøndelag, Nordland og Aust-Agder hadde barnevernet få ansatte i forhold til antall barn.

Færre på engasjement
Antall engasjementstillinger i barnevernet fortsetter å synke. I 1993 var hele 511 årsverk i barnevernet engasjementstillinger. Året etter var tallet sunket til 128 årsverk, og ved utgangen av 1995 var bare 62 årsverk registrert som engasjementstillinger. Mange av engasjementstillingene som ble opprettet i forbindelse med det nasjonale utviklingsprogrammet i barnevernet har dermed gått over til å bli faste stillinger.

Det var i alt registrert 2 361 besatte stillinger i barnevernet ved utgangen av 1995. Det er om lag 75 flere enn på samme tidspunkt året før. Endringene fra år til år kan skyldes usikkerhet knyttet til registreringen av årsverk, fordi skillet mellom barneverntjeneste, sosialtjeneste og andre kommunale tjenester ikke alltid er like klart.

37 prosent av de ansatte i barnevernet i 1995 hadde sosionomutdanning, mot 38 prosent året før. Barnevernpedagogene økte sin andel fra 30 til 33 prosent siste år. Personer med annen høgskole- og universitetsutdanning stod for 13 prosent av årsverkene og det er samme andel som året før.

[Figur 3]

Figur 3: Besatte stillinger (omregnet til heltidsstillinger) i den kommunale barneverntjenesten pr. 10 000 innbyggere 0-17 år. Fylke. 1994 og 1995


Ny statistikk

Personell i barneverntjenesten, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Sosialstatistikk. Mer informasjon: Trygve Kalve, tlf. 21 09 46 49, e-post: tak@ssb.no og Johanna Sørøy, tlf. 21 09 46 41, e-post: jsr@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr.40, 1996