[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.37. 1996

Store investeringer i norsk industri


Industrien venter at investeringene i år vil nå opp i om lag 15 milliarder kroner. Dette er det høyeste verdianslaget som er rapportert i 3. kvartal. Industrien har også oppjustert sine investeringsanslag for 1997 i om lag samme omfang som de foregående år.

Anslaget for 1996 er oppjustert med 5,6 milliarder kroner i perioden fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Det er samme tendens som i fjor, da verdien av investeringene ble oppjustert med 5 milliarder. For inneværende år har samtlige bransjer oppjustert sine anslag med 16 prosent eller mer. Størst økning i verdi er det for oljeraffinering og kjemisk industri, næringsmiddelindustri og metallindustri som alle øker med om lag 1 milliard. Alle bransjer hadde bare små justeringer av 1996-anslagene siste kvartal.

Anslaget for 1996 ligger 1,3 milliarder over tilsvarende anslag for 1995. Økningen kan i stor grad tilskrives metallindustrien.

Industrien oppjusterte sine anslag for 1997 med 0,6 milliarder kroner fra 2. til 3. kvartal. Antatte investeringer er dermed oppe i 10,6 milliarder. Dette er om lag 1,3 milliarder kroner, eller 14 prosent høyere enn hva som ble rapportert for 1996 på samme tidspunkt i fjor. Ved vurderingen av 1997-anslaget i forhold til anslaget for 1996, må en imidlertid ta i betraktning at det først var i 4. kvartal i fjor at 1996-anslaget ble oppjustert til rekordnivå og ytterligere oppjustert kvartalet etter.

Kraftforsyningens anslag for 1997 er 6 prosent større enn registrert i 2. kvartal, og ligger på samme nivå som tilsvarende anslag i fjor. For 1996 er tallene de fire siste kvartalene blitt oppjustert med 1,7 milliarder, men ligger nå i 3. kvartal likevel 11 prosent lavere enn tilsvarende tall for 1995. Tendensen er at bransjen nedjusterer sine anslag noe i 4. kvartal.

Ny statistikk

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 3. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Inger Hostvedt, tlf. 21 09 47 20, e-post: hos@ssb.no eller Jan-Erik Tvedt, tlf. 21 09 47 46, e-post: jet@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr.37. 1996