[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr.37. 1996

Flere opphold i somatiske sykehus


Foreløpige tall fra Fylkeshelsestatistikken 1995 viser flere sykehusopphold og flere ansatte i somatiske sykehus.

Antall sykehusopphold i somatiske sykehus var 640 124 i 1995. Dette er en økning på 2,6 prosent fra året før. Antall polikliniske konsultasjoner økte også med 2,6 prosent. Det utgjør om lag 76 000 konsultasjoner. Det var liten endring i antall sengeplasser fra 1994 til 1995.

Antall årsverk i somatiske sykehus var 49 927. Dette var en økning på om lag 4 prosent fra fjoråret. Antall leger og sykepleiere økte med om lag 6 prosent. En del av denne økningen kan tilskrives økt bruk av faste stillinger i forhold til midlertidige arbeidsforhold. Datakvaliteten for faste stillinger er dessuten bedre enn for vikarer og ekstrahjelper ved enkelte sykehus.

Endelige tall blir publisert i oktober. Det vil da bli en mer utfyllende presentasjon av datamaterialet.

Om statistikken
Årsverk er beregnet ut fra heltidsansatte pluss deltidsansatte, omregnet til heltid, per 31. desember. Overtid er ikke inkludert.

Ny statistikk

Fylkeshelsestatistikk, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Merete Thonstad, tlf. 21 09 45 39, e-post: met@ssb.no, Anne Mundal, tlf. 21 09 45 33, e-post: amu@ssb.no og Solveig Haakonsen, tlf. 21 09 45 48, e-post: sol@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr.37. 1996