[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 24, 1996

Nedgang i industriproduksjonen


Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks (totalindeksen) steg med 0,6 prosent, sesongjustert fra mars til april i år, etter en nedgang på 1,6 prosent måneden før. Produksjonen innen industri og kraftforsyning gikk ned med henholdsvis 1,7 og 10,6 prosent. Olje- og gassproduksjonen økte med 2 prosent.

Industriproduksjonen ble redusert med 1,7 prosent fra mars til april. Måneden før gikk produksjonen opp med 0,7 prosent. Sesongjusterte tall er vanligvis noe usikre i mars og april på grunn av at det er vanskelig å korrigere fullt ut for effekten av påsken.

Til tross for svekkelsen i industriproduksjonen i april medførte det kraftige hoppet i januar at produksjonen fra februar til april ligger 1,3 prosent over foregående tremånedersperiode.

Produksjonen av kjemiske råvarer ble redusert med hele 14,5 prosent fra mars til april. Årsaken ligger i en omfattende revisjonsstans ved et produksjonsanlegg. Utviklingen innen trelast- og trevareindustrien viser også betydelig nedgang - over 6 prosent i april sammenlignet med mars. I denne næringen viser imidlertid de fleste undergruppene en svak utvikling. Det kan se ut som om en større del enn vanlig av bedriftene har tatt fri mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

Treforedlingsindustrien er den eneste næringen som viser vekst av betydning i april, men økningen er ikke så stor som nedgangen var i mars.

Justert for normale sesongvariasjoner har totalproduksjonen vokst relativt jevnt fra måned til måned. Hovedårsaken ligger i den kraftige veksten en har hatt i olje- og gassproduksjonen i lang tid. Fra mars til april økte olje- og gassproduksjonen med 2,0 prosent etter nedgang på 3,5 prosent i mars. Produksjonsveksten kommer blant annet på grunn av at oljeproduksjonen startet på Troll og Draugen i løpet av fjoråret.

Elektrisitetsproduksjonen falt med over 10 prosent fra mars til april i år, etter en nedgang på nesten 7 prosent i mars. Produksjonen de siste månedene har blitt betydelig redusert som følge av lav fyllingsgrad i magasinene. I april var nedgangen i produksjonen så kraftig at importen måtte økes betydelig til tross for nedgang i forbruket.

Om statistikken
Oppgavene til Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks innhentes fra om lag 1 650 bedrifter med innsendingsfrist den 8. i hver måned. Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris. Indikatorer for produksjonsvolumet er produksjonen av viktige varer, arbeidde timeverk eller råvareinnsats. Statistikken omfatter olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

Ny statistikk

Produksjonsindeksen, april 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Kjell Berger, tlf. 21 09 47 19,
e-post: ksb@ssb.no eller Tom Andersen, tlf.
21 09 47 29, e-post: tla@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1996