[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 24, 1996

Rekordhøy omsetning i
industrien


Foreløpige tall viser at industrien omsatte for 361,7 milliarder kroner i fjor. Både 1994 og 1995 har vært gode år for industrien, med en vekst på henholdsvis 8,8 og 9,2 prosent fra året før. Høye råvarepriser, økt innenlands forbruk og eksport bidrog til den sterke veksten.

Treforedlingsindustrien økte omsetningen med 26,4 prosent fra 1994 til 1995, og hadde dermed den høyeste økningen fra året før. Også maskin-, oljeplattform- og transportmiddel- industriene hadde høy vekst, med henholdsvis 18,6, 15,9 og 16,3 prosent økning. Omsetningen i 1995 ble preget av høye råvarepriser innen treforedling, metallindustrien og deler av kjemisk industri i første del av året, men også økt eksport av papirmasse, papir og papp, metaller, maskiner og transportmidler.

Olje- og gassutvinningen omsatte for 139,7 milliarder kroner i 1995, en økning på 7,6 prosent fra 1994. Veksten skyldes både oppstart av nye felt, økt produksjon fra eksisterende felt, samt økt pris. Oljereservene er oppjustert og signaliserer fortsatt høy oljeproduksjon i årene fremover. De to siste årene er imidlertid andelen til olje- og gassutvinningen av total omsetning for de tre næringshovedområdene falt noe, til fordel for industrien.

Kraftforsyningen omsatte for 60,8 milliarder kroner i 1995, en økning på bare 1,7 prosent. I 1994 var veksten fra året før 19,5 prosent. Spotprisene i 1994 var mer enn fordoblet fra 1993. I fjor falt derimot spotprisene i forhold til 1994, og bidrog til den lave veksten i 1995. Det innenlandske forbruket var rekordhøyt i 1995, etter økning hvert år hittil på 1990-tallet.

Konsumvareindustrien
Næringsmiddelindustrien omsatte for 74,3 milliarder kroner i 1995, en økning på 2,5 prosent fra 1994. Det var lav omsetningen av kjøtt, kjøttvarer og meierivarer, mens fisk, fiskevarer og fôr hadde høy omsetning. Drikkevare- og tobakksindustrien omsatte for 13,4 milliarder kroner, en økning på 12,3 prosent fra 1994. Her bidrog økt forbruk av mineralvann til oppgangen.

Møbelindustri og annen industri omsatte for 9,9 millarder kroner i 1995. Herav utgjorde møbelindustrien 7,0 milliarder kroner. Møbelindustrien hadde en økning i omsetningen på 9,6 prosent fra året før. Økt privat forbruk og eksport bidrog til den høye veksten innen møbelindustrien.

Svak utvikling mot slutten av 1995
Omsetningen i 6. termin økte med 3,2 prosent innen industri og bergverksdrift, i forhold til samme termin året før. Den reduserte veksten har sammenheng med prisoppgang mot slutten av 1994. Mot slutten av 1995 ble prisnivået redusert, samtidig som veksten i produksjonen avtok. Denne utviklingen var særlig merkbar innen treforedling, der store lagre og lave priser førte til produksjonsstans hos en del produsenter.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. Grunnlaget er samlet avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning og uttak av varer og tjenester i de terminvise omsetningsoppgavene som sendes til Fylkesskattekontorene. En termin tilsvarer tomånedersperioden som vanligvis benyttes i næringslivet for å rapportere merverdiavgiftsoppgavene til fylkesskattekontorene. På grunn av et etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de seks siste terminene bli beregnet på nytt. Disse beregningene vil erfaringsmessig kun endre totaltallene med i underkant av 1 prosent. I tillegg kan vi gjennomføre noen små korreksjoner i noen av de andre terminene. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for detaljhandelen på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 6. termin 1995.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Espen Sørensen, tlf.
21 09 49 11, e-post: esn@ssb.no eller Jan Åge Berg, tlf. 21 09 47 45, e-post: jbg@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1996