[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 16, 1996

Svakere omsetning i industrien


I 5. termin 1995 økte omsetningen i industrien med 2,8 prosent i forhold til samme termin året før. Veksten i omsetningen var klart svakere enn i de foregående terminene – 12,6 prosent og 9,6 prosent i henholdsvis 3. og 4. termin. I noen næringer var omsetningen i 5. termin lavere enn ett år tidligere.

Industrien hadde i 5. termin en omsetning på 63 407 millioner kroner. Det er en økning sett i forhold til 4. termin da omsetningen var 56 215 millioner kroner. Oppgangen må i første rekke tilskrives lavere produksjons- og salgsaktivitet på grunn av sommerferien i 4. termin.

Oppgangen i omsetningen fra 4. til 5. termin var imidlertid lavere enn i samme tidsrom de to foregående årene. For 4. og 5. termin under ett var det fra 1994 til 1995 en vekst i omsetningen med 5,9 prosent mot 9,5 prosent fra 1993 til 1994. Den lave veksten har i første rekke sammenheng med en klart svakere prisutvikling gjennom siste halvdel av 1995 enn i de to foregående årene. En del sentrale industribransjer som metallindustrien og deler av kjemisk industri, hadde store fall i prisene på eksport i slutten av fjoråret. Det er likevel all grunn til å understreke at nivået på omsetningen er høyt - betydelig over nivåene i 1993 og 1994. Olje- og gassutvinningssektoren vil i 6. termin 1995 og videre inn i 1996 ha en sterk vekst i omsetningen på grunn av en kraftig oppgang i pris og jevn vekst i produksjonen. Kraftforsyningen hadde også vekst i omsetningen i siste del av fjoråret som følge av et rekordhøyt forbruk.

Økt omsetning
Omsetningsstatistikken for 5. termin peker også på industrinæringer i klar oppgang. Forlag og grafisk industri er en av disse. Næringen omsatte i 5. termin for 4 729 millioner kroner - en økning på 7,5 prosent i forhold til samme termin året før. For 4. og 5. termin under ett var omsetningsveksten fra 1994 til 1995 på 6,9 prosent mot 3,4 prosent fra 1993 til 1994. Høyere priser og produksjon inklusive økte annonseinntekter bidrog til den positive utviklingen. Næringen har imidlertid også hatt en stor vekst i kostnadene og press mot lønnsomheten som følge av en betydelig økning i prisene på papirprodukter.

Metallvareindustrien som omsatte for 2 797 millioner kroner i 5. termin, kan også vise til en sterk oppgang. Omsetningen økte med 13,2 prosent i forhold til samme termin året før. For 4. og 5. termin under ett var det en vekst på 13 prosent fra 1994 til 1995 mot 7,6 prosent fra 1993 til 1994. Omsetningsveksten må i første rekke ses i sammenheng med vekst i produksjonen. Mineralproduktindustrien hadde en omsetning på 3 811 millioner kroner i 5. termin. Det er en økning på 14 prosent i forhold til samme termin året før. Oppgangen kan her ses i sammenheng med økte priser og økt produksjon.

Svakere markeder
En rekke sentrale næringer hadde imidlertid en klart svakere utvikling enn i 3. og 4. termin i 1995. Størst nedgang hadde metallindustrien som omsatte for 5 007 millioner kroner i 5. termin - en nedgang på 4,2 prosent fra 5. termin 1994. Nedgangen skyldes både et stort fall i prisene på blant annet aluminiumprodukter i siste del av fjoråret, og redusert produksjon som følge av en noe svakere internasjonal etterspørsel.

Omsetningen innen trelast- og trevareindustrien var 2 808 millioner kroner i 5. termin, en reduksjon på 0,8 prosent i forhold til samme periode året før. Lavere aktivitet innen bygge- og anleggsbransjen og svekkede priser mot slutten av året var noen viktige årsaker. Treforedling omsatte for 3121 millioner kroner, en vekst på 0,8 prosent i samme tidsrom. Svakere priser og tilpasninger i produksjonen for å balansere tilbud og etterspørsel forklarer noe av dette.

Om statistikken
I statistikken brukes manntallet over momspliktige. Grunnlaget er samlet avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning og uttak av varer og tjenester i de terminvise omsetningsoppgavene, som sendes til fylkesskattekontorene. Statistikken omfatter bedrifter i olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning etter Standard for næringsgruppering 1994, og dekker ca. 98 prosent av den totale omsetningen innen de aktuelle næringene. Tallene blir publisert ca. 5-6 måneder etter utløpet av terminen. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for detaljhandelen på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 5. termin 1995.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Espen Sørensen, tlf. 21 09 49 11 og Jan Åge Berg, tlf. 21 09 47 45.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 16, 1996