[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 16, 1996

Råoljen gav stort handelsoverskudd


I mars hadde Norge et overskudd i varehandelen med utlandet på 6,9 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,7 milliarder eller 33 prosent fra mars i fjor. Eksporten beløp seg til 25,7 milliarder kroner, og av dette gjaldt 11,8 milliarder eksport av råolje og naturgass. Dette viser de foreløpige tallene for utenrikshandelen med varer for mars.

Eksporten av tradisjonelle varer utgjorde i mars 13,9 milliarder kroner mens vi importerte for 18,7 milliarder. Dermed ble underskuddet for tradisjonelle varer på 4,8 milliarder kroner. Det er en milliard mer enn for mars i fjor.

Høy råoljepris
Det ble i mars eksportert råolje for 325 millioner kroner i gjennomsnitt pr. dag, på høyde med rekordnivået i oktober/november 1990. Dermed kom eksportverdien av råolje opp i hele 10,1 milliarder kroner for mars, en økning på 2,5 milliarder eller 32,2 prosent sammenlignet med mars 1995. Økningen skyldes både høyere prisnivå og økt kvantum.

Eksportprisen for råolje var 122 kroner pr. fat. Det er 16 prosent høyere enn i mars i fjor, og den høyeste eks-portprisen siden august 1993. Samtidig ble det eksportert 14 prosent mer råolje og 17 prosent mer naturgass. Det ble eksportert gjennomsnittlig 355 000 tonn råolje pr. dag, mens det i februar ble satt rekord med 380 000 tonn.

Økt eksport og import
Sesongjusterte tall for tradisjonell vareeksport viser en økning på 7,3 prosent for perioden januar-mars i år sammenlignet med perioden oktober- desember 1995. Importen av tradisjonelle varer økte med 1,5 prosent. Ved sammenligning mellom tallene for mars og februar i år, viser eksporten en mer moderat økning på 4,0 prosent, mens importen viser en sterkere økning på 4,8 prosent.

Nedgang i fiskeeksporten
De ujusterte tallene viser en eksportverdi for tradisjonelle varer som er 1 prosent lavere enn for mars i fjor og 8,7 prosent høyere enn for februar i år. Eksporten av fisk og fiskevarer viser nedgang fra februar, til tross for kraftig økning for oppdrettslaks. Det var imidlertid svikt i eksporten av klippfisk og saltet fisk. Blant varegrupper som viser økt eksport er; papir og papp, flytende propan og butan, vitenskapelige instrumenter, visse metallvarer og møbler. Importen av kjøretøyer for veg og maskiner for spesielle industrier var blant gruppene som fortsatt viser økning, mens fiskeimporten var lavere.

Sesongjusterte tall for utenrikshandelen
Fra og med desember 1995 er publiseringen i Månedsstatistikk over utenrikshandelen utvidet med sesongjusterte tidsrekker og grafer for eksport og import av varer. Der gis månedstall for inneværende år og de to foregående. For tradisjonelle varer gis også kvartalsvise volumindekser. Figurer viser utviklingen for tradisjonelle varer. For mer informasjon, se Sesongjustering og publisering av utenrikshandelstall, Økonomiske analyser 3/96.

Om statistikken
Omfang: Alle tall gjelder utenrikshandel med varer. Import og eks-port av skip og oljeplattformer er det for tidlig å få med i denne meldingen. Heller ikke rente-, stønads- og tjenestebalansen er med. Disse inngår i utenriksregnskapet som vil bli publisert senere. Tradisjonelle varer: Ved import, alle varer utenom skip og oljeplattformer. Ved eks-port, alle varer utenom skip og oljeplattformer, råolje og naturgass. SITC: FNs standard for gruppering av varer i internasjonal handel.

Figur 9: Eksport. Tradisjonelle varer, råolje og naturgass, sesongjustert. 1990-1996. Milliarder kroner


Ny statistikk

Utenrikshandel med varer, mars 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Detaljerte opplysninger om varer og land vil bli tilgjengelig ved Kundetjenesten for utenrikshandel, tlf. 21 09 47 52/53 fra og med torsdag 25. april, og blir publisert i Månedsstatistikk over utenrikshandelen, som vil foreligge i uke 18. Mer informasjon: Anne B. Dahle, tlf. 21 09 47 10.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 16, 1996