[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 16, 1996

Produsentprisindeksen, pr. 15. mars 1996:

Råolje opp – aluminium ned


Sterk oppgang i råoljeprisen førte til en økning i produsentprisindeksen for oljeutvinning og bergverksdrift, industri og kraftforsyning (totalindeksen). Fra februar til mars steg prisene med 0,4 prosent, og fra mars i fjor til mars i år med 2,3 prosent.

Kaldere vær og mindre lagre enn normalt av råolje i USA og Europa førte til en kraftig oppgang i de internasjonale råoljemarkedene i mars. Etter jevn vekst gjennom mars, nådde prisen på Brent Blend (Nordsjøens referanseolje) mot slutten av måneden opp i vel 21,60 dollar per fat eller om lag 140 kroner. Det er den høyeste ukenotering siden sommeren 1992. Gjennomsnittlig pris for måneden var noe lavere - 20 dollar eller 129 kroner, basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden. I januar og februar lå prisen i norske kroner på om lag 116.

Raffinerte produkter opp
Den sterke prisoppgangen i råoljemarkedet førte også til en økning i raffinerinæringens salgspriser - der spesielt lettere produkter som bensin og gassoljer hadde sterk vekst. I mars ble bensin notert til 196,5 dollar per tonn (London Metal Exchange). Det er vel 12 prosent høyere enn i februar og om lag 16 dollar over gjennomsnittsnivået for 1995. Prisen på gassolje var om lag 189 dollar per tonn. Det er en svak oppgang sett i forhold til februar, men vel 26 prosent høyere enn i samme måned i 1995. Noteringen på gassoljer har generelt vært betydelig over 1995-nivået. Prisene på tyngre produkter (diesel, tung fyrings-olje mv.) gikk også noe opp, men betydelig svakere enn bensin.

Eksportprisene ned
Til tross for prisoppgang for raffinerinæringen oppnådde industrien i mars noe lavere priser ved salg til eksport. Samlet sett falt prisene med 0,4 prosent. Lavere priser på enkelte fiskeprodukter, papirprodukter og aluminium mer enn oppveide økte priser på raffinerte oljeprodukter. Fra mars i fjor til mars i år økte eksportprisene med 2,0 prosent, etter 1,4 og 1,9 prosent i henholdsvis januar og februar. Prisene ved salg til norsk marked steg med 0,2 prosent fra februar til mars. Endringen fra samme måned året før falt til 2,1 prosent, etter 2,2 prosent i hver av de siste tre månedene.

Fra mars i fjor til mars i år økte industriens produsentpriser (eksportmarkedet og norsk marked sett under ett) med 2,1 prosent - det samme som i februar. Fra februar til mars økte prisene med 0,1 prosent, etter en økning på 0,3 prosent i forrige måned. Kaffe og enkelte fiskeprodukter, skurlast, aluminium og grovere papirkvaliteter ble omsatt til noe lavere priser. Kjøtt, enkelte kjøttvarer og noen kjemiske og mineralske råvarer oppnådde høyere priser.

Svakere internasjonale metallmarkeder
Sett under ett lå 1995-prisen på aluminium målt i norske kroner om lag 12 prosent høyere enn i 1994. Et kraftig fall i 4. kvartal i fjor brakte imidlertid aluminium ned på gjennomsnittsnivået for 1994. Det er likevel høyt sett i forhold til de foregående årene. Prisen på aluminium ved London Metal Exchange ble i mars notert til vel 1600 dollar per tonn - vel 250 dollar lavere enn toppnoteringen i 1995. Kopperprisen, som var spesielt høy i 1995, har imidlertid også hatt et merkbart fall i år. I mars ble kopper notert til vel 2 550 dollar per tonn - vel 550 dollar lavere enn toppnoteringen i 1995. Prisen på bly har derimot hatt en kraftig økning gjennom de siste månedene. I mars ble bly notert til vel 825 dollar per tonn - vel 45 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport. Alle priser skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og prisene skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter ca. 1 300 representantvarer fordelt på ca. 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på ca. 2 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Figur 8: Produsentprisindeks, industri - total og etter markedstype. Endring fra samme måned foregående år


Ny statistikk

Produsentprisindeksen, pr. 15. mars 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 16, 1996