[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 11, 1996

Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 1. kvartal 1996:

Sterk økning i industriinvesteringene


Industrien justerer fortsatt opp sine investeringsplaner. Anslagene for 1996 er nå oppe i 15,2 milliarder kroner. Det er det høyeste verdianslaget som noen gang er rapportert i 1. kvartal.

Industrien har siden 4. kvartal i fjor oppjustert sine investeringsplaner for 1996 med 23 prosent. Det er spesielt deler av metallindustrien (produksjon av ikke-jernholdige metaller) som justerer opp sine planer. Også næringsmidler, drikkevarer, tobakksvarer og treforedling planlegger omfattende investeringer i år.

Sammenlignet med tilsvarende tall for 1995 ligger antatte industriinvesteringer for 1996 1,9 milliarder kroner, eller 14 prosent høyere. Det er spesielt foretak innen produksjon av ikke-jernholdige metaller som planlegger økte investeringer. For 1996 venter næringen en økning på 1 milliard kroner sett i forhold til 1995. Det er flere store enkeltprosjekter innen næringen som står bak.

1995 - et godt år
Industrien investerte for i alt 13,7 milliarder kroner i 1995. Dette er en økning på 42 prosent i forhold til 1994. Det er spesielt produksjon av kjemiske råvarer og treforedling som har hatt en klar vekst. I all hovedsak skyldes dette den nye metanolfabrikken på Tjeldbergodden og flere enkeltprosjekter innen treforedling.

Kraftforsyning
Kraftforsyning investerte i 1995 for 4,3 milliarder kroner. Dette var en økning på 6 prosent i forhold til endelige investeringstall for 1994. Siste kvartal oppjusterte kraftforsyningen anslaget for 1996 med 23 prosent, men ligger vel 14 prosent under tilsvarende anslag for 1995 og er det laveste tall målt i løpende priser siste 20 år.

Om statistikken
Statistikken omfatter oppgaver fra 2 100 bedrifter. Innsendingsfristen er den 12. i den midterste måneden i kvartalet. Det innhentes verdioppgaver over utførte investeringer i foregående kvartal, antatte investeringer i inneværende kvartal, for resten av året og anslag for kommende år. Oppgavene omfatter bare nye investeringer, dvs. kjøp av gammelt skal ikke med. Anskaffelser av boliger, tomter og vannfall er heller ikke med i statistikken.

Ny statistikk

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 1. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk, og er tilgjengelig i SSB-data online. Mer informasjon: Inger Hostvedt, tlf. 21 09 47 20 eller Jan-Erik Tvedt, tlf. 21 09 47 46.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 11, 1996