[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 11, 1996

Produsentprisene svakt opp


Produsentprisindeksen totalt økte med 0,3 prosent fra januar til februar. Økt pris på råolje og noe høyere priser i industrien var noen faktorer bak utviklingen. Fra februar 1995 til februar 1996 (12-månedersraten) steg indeksen med 1,7 prosent.

De internasjonale råoljemarkedene preger produsentprisutviklingen. Gjennomsnittlig pris på råolje (Brent Blend - Nordsjøens referanseolje) lå i februar i overkant av 18 dollar pr. fat. Det tilsvarer om lag 116 kroner basert på gjennomsnittlig valutakurs for måneden.

Også industriens produsentpriser viser oppgang. Fra januar til februar steg prisene med 0,3 prosent. Det var i første rekke noe høyere priser innen treforedling, produksjon av kjemiske og mineralske produkter som trakk indeksen opp. I andre næringer var det bare mindre endringer.

Produsentprisindeksen skal måle prisendringen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport. Alle priser skal være uten vareavgifter og merverdiavgift. Prisene oppgis pr. 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter ca. 1300 representantvarer fordelt på ca. 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på ca. 2000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt ca. 90 hver måned.

Ny statistikk

Produsentprisindeksen, pr. 15. februar 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Statistisk månedshefte og SSB-data online. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 11, 1996