[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 8, 1996

1995 ble et gullår for industrien


Industrien hadde en betydelig vekst i omsetningen de åtte første månedene i 1995. Økningen var på vel 34 prosent i forhold til samme periode i 1994. Treforedling ledet an, men også de fleste andre industrinæringer hadde sterk oppgang.

Treforedlingen omsatte for 3 356 millioner kroner i 4. termin 1995, en økning på om lag 40 prosent sammenlignet med samme termin året før. Det var særlig bedrifter innen produksjon av papirmasse, papir og papp som ledet oppgangen. Også produksjon av varer i papir og papp hadde en sterk økning. Prisvekst på 12-15 prosent sett i forhold til 1994 og sterke internasjonale markeder, la grunnlag for betydelig vekst i produksjon og omsetning i denne perioden.

Maskinindustrien
Maskinindustrien omsatte for 3 465 millioner kroner i 4. termin 1995, en økning på vel 14 prosent. Særlig omsetningen av maskinverktøy har hatt en høy vekst grunnet nyetableringer i bransjen. Andre deler av maskinindustrien hadde en mer moderat økning. Metallindustrien økte omsetningen med 7,6 prosent til 4 029 millioner kroner. Spotpriser på aluminium, kopper og nikkel nådde et toppunkt i 4. termin, men falt betydelig mot slutten av 1995.

Omsetningen innen produksjon av oljeplattformer og transportmidler viste store variasjoner fra termin til termin. Omsetningen i perioden
januar-august 1995 sammenlignet med tilsvarende periode i 1994, viste imidlertid sterk vekst for de to næringene; henholdsvis 17 og 26 prosent.

Produksjon opp - pris ned
Omsetningen av olje og gass var 22 689 millioner kroner i 4. termin 1995, en økning på bare 1,3 prosent sammenlignet med 4. termin i 1994. Vekst i produksjonen oppveide en lav pris på råolje i perioden. Kraftforsyningen omsatte for 9 111 millioner kroner i 4. termin 1995, en nedgang på 2,8 prosent. Lav pris på sommerkraft i 1995 forklarer mesteparten av utviklingen. For perioden januar-august 1995 økte derimot omsetningen med vel 2 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 4. termin 1995.

Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Espen Sørensen, tlf. 21 09 49 11 og Jan Åge Berg, tlf. 21 09 47 45.
Tabeller

Ukens statistikk nr. 8, 1996