[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 8, 1996

Ny omsetnings-statistikk

Statistisk sentralbyrå publiserer en ny statistikk for omsetningen innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Statistikken publiseres etter Standard for næringsgruppering 1994 og dekker 98 prosent av den totale omsetningen innen de aktuelle næringene. Det publiseres også omsetningsstatistikk for detaljhandel på grunnlag av samme kilde.

I statistikken brukes manntallet over momspliktige. Grunnlaget er samlet avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning og uttak av varer og tjenester i de terminvise omsetningsoppgavene som sendes til fylkesskattekontorene. Omsetningen omfatter alle omkostninger ved salget herunder emballasje, forsikring, toll og andre avgifter.

Innen næringer der bedriftene utfører store ordrer med lang effektueringstid, f.eks. oljeplattformer og transportmidler, kan omsetningen variere betydelig fra termin til termin. Dette har sammenheng med reglene i Lov om merverdiavgift der momspliktige kan rapportere etter forskjellige prinsipper; fakturametoden eller kontantmetoden. For disse næringene vil ikke statistikken nødvendigvis beskrive aktiviteten nøyaktig.

Momsenheten vil normalt tilsvare foretaket, men det er allikevel unntak. Tallene er fordelt på næring ved bruk av omsetning på bedriftsnivå fra SSBs årlige Næringsundersøkelse. Noen bedrifter er ikke med i statistikken, fordi omsetningen faller utenfor loven, deriblant bergverksvirksomheten på Svalbard.

Tallene vil bli publisert ca. 5-6 måneder etter utløpet av terminen. De publiserte tallene vil bli oppdatert inntil seks terminer i etterkant, pga. etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet. Disse beregningene endrer erfaringsvis totaltallene med i underkant av 1 prosent ved første oppdatering, deretter kun mindre endringer.

Ukens statistikk nr. 8, 1996