[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 6, 1996

Størst skatteøkning i Møre og Romsdal, Rogaland og Aust-Agder på 90-tallet


Det har vært en årlig vekst i utlignet skatt i alle fylker siden 1990, med unntak av 1992. Endringstallene gjelder all inntekts- og formuesskatt fratrukket skattefradrag, og viser at innbyggerne i Møre og Romsdal, Rogaland og Aust-Agder har hatt den sterkeste nominelle skatteøkningen fra 1990 til 1994.

De tre fylkene hadde en vekst i utlignet skatt på over 20 prosent disse årene. Tilsvarende utvikling for hele landet var 15 prosent.

Utlignet skatt pr. innbygger var i gjennomsnitt 30 600 kroner i 1994. Det var innbyggerne i Oslo og Akershus som fikk høyest utlignet skatt dette året, med henholdsvis 40 300 og 39 000 kroner. I Rogaland var tallet 34 400 kroner.

Finnmark hadde den laveste utlignede skatten av samtlige fylker, med 22 000 kroner pr. innbygger. Innbyggerne i dette fylket hadde en skatteøkning på 8 prosent fra 1990 til 1994, dvs. den svakeste økningen av samtlige fylker i perioden. Noe sterkere vekst hadde innbyggerne i Hedmark og Østfold med henholdsvis 9 og 11 prosent.

Rogaland øker mest
Alminnelig inntekt var i gjennomsnitt 95 800 kroner for hele landet i 1994, med en inntektsøkning på 18 prosent i perioden 1990 til 1994. Nord-Trøndelag og Hedmark hadde lavest gjennomsnittlig alminnelig inntekt i 1994, med henholdsvis 79 700 og 83 400 kroner pr. innbygger. Hedmarkingene har hatt den svakeste inntektsutviklingen så langt på 90-tallet. De hadde en nominell vekst i alminnelig inntekt på kun 10 prosent disse årene.

Høyest gjennomsnittlig inntekt hadde innbyggerne i Oslo og Akershus med henholdsvis 121 900 og 114 300 kroner i 1994. Også her kom Rogaland på en solid tredjeplass, med 103 000 kroner i alminnelig inntekt. Det er innbyggerne i dette fylket som har hatt best utvikling i alminnelig inntekt de fem første årene av 90-tallet, med en nominell inntektsøkning på 24 prosent.

Skattereformen
I forbindelse med skattereformen i 1992 ble det innført regelendringer som har hatt betydning for nivået på alminnelig inntekt. Størst betydning hadde økningen i minstefradraget, som isolert sett førte til en nedgang i alminnelig inntekt. Den generelle nedgangen i rentenivået i løpet av 1993 og 1994 hadde motsatt virkning, og førte via en reduksjon i fradragsberettigede gjeldsrenter til en økning i alminnelig inntekt. Reduksjonen i rentefradrag hadde en relativt større betydning for fylker med gjennomsnittlig høy gjeld, som f.eks. Akershus og Rogaland. Fylker med mindre gjeld pr. innbygger har ikke fått tilsvarende «økning» i alminnelig inntekt i 1993 og 1994 sammenlignet med tidligere år. Eksempler på fylker med lav gjennomsnittlig gjeld er Finnmark , Nordland og Hedmark.

Nettoformue
Den gjennomsnittlige nettoformuen var 103 400 kroner i 1994. Dette var en økning på 46 prosent i forhold til 1990. Innbyggerne i Oslo og Akershus hadde også høyest gjennomsnittlig nettoformue i 1994. Nettoformuen var på henholdsvis 149 900 og 120 900 kroner i disse fylkene. Innbyggerne i Rogaland lå derimot langt under landsgjennomsnittet med kun 94 400 kroner i formue. Dette kan ha sammenheng med at gjennomsnittlig ligningsverdi på eneboliger i Rogaland er av de laveste i landet. Ligningsverdien i Akershus var drøyt 75 prosent høyere enn tilsvarende i Rogaland i 1993.

Hedmark kommer høyt opp på formuestoppen, med 7,4 prosent høyere nettoformue enn gjennomsnittet for hele landet. Lavest nettoformue i 1994 hadde innbyggerne i Finnmark med 62 700 kroner. Dette fylket hadde imidlertid den sterkeste veksten i formue i perioden 1990 til 1994.

Bærum på topp
Det var innbyggerne i Bærum og Asker som hadde høyest gjennomsnittlig alminnelig inntekt i 1994, med henholdsvis 140 000 og
133 400 kroner. Inntekten i Bærum lå 46 prosent over landsgjennomsnittet, mens den i Asker var på 39 prosent. Totalt hadde innbyggerne i 15 av 22 kommuner i Akershus en alminnelig inntekt som lå over gjennomsnittet for landet i 1994. Innbyggerne i Kåfjord i Troms fylke hadde lavest alminnelig inntekt, med kun 62 700 kroner. Inntekten lå her 35 prosent under landsgjennomsnittet. I Troms var det ingen kommuner som hadde alminnelig inntekt over gjennomsnittet for landet. Det samme gjelder Østfold, Telemark, Vest-Agder og Nord-Trøndelag.

Figur 3: Gjennomsnittlig utlignet skatt pr. innbygger, fordelt på fylker. 1994


[Figur 4]

Figur 4: Nominell endring av alminnelig inntekt og nettoformue i perioden 1990 til 1994. Prosent


Ny statistikk

Skattestatistikk 1994. Gjennomsnittstall for personlige skattytere.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Gjennomsnittstall for personlige skattytere i enkelte kommuner blir offentliggjort i Regionalstatistikk nr. 1/96. Mer informasjon: Ann Cathrin Steen, tlf. 62 88 51 69 eller Mads Ivar Kirkeberg, tlf. 62 88 52 45.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 6, 1996