Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

4 Polikliniske konsultasjoner, etter sykehusets helseregion1. 2008
Sykehusets helseregion Antall polikliniske konsultasjoner Andel polikliniske konsultasjoner. Prosent
I alt 3 875 188  100
Helseregion Sør-Øst 2 134 882 55
Helseregion Vest  719 530 19
Helseregion Midt-Norge  585 921 15
Helseregion Nord  434 855 11
1  Private sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak er inkludert sammen med sykehus eid av helseforetaket.

Standardtegn i tabeller