Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

3 Årsverk ved somatiske sykehus, etter personellgruppe. Per helseregion2 og ved private sykehus. 20081
Personellgruppe Hele landet Helseregion Sør-Øst3 Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge Helseregion Nord Private sykehus
Årsverk i alt 62 858 33 493 13 244 8 192 7 166  763
Leger 8 912 4 845 1 785 1 207 1 020 55
Sykepleiere 23 831 12 587 4 699 3 732 2 534  279
Hjelpepleiere inkl. barnepleiere 4 231 2 258  908  498  535 32
Jordmødre 1 305  666  288  196  154 1
Fysioterapeuter 1 254  689  239  167  135 24
Ergoterapeuter  390  207 68 51 59 5
Bioingeniører 3 290 1 815  634  433  389 19
Radiografer 1 668  923  325  228  177 15
Psykologer  288  134 95 21 33 5
Sosionomer  250  135 54 25 33 3
Vernepleiere  212 80 79 29 23 1
Kliniske ernæringsfysiologer  100 65 14 11 6 4
Helsesekretærer 2 249 1 208  400  222  343 76
Annen helseutdanning på videregående skolenivå  971  446  363 92 64 6
Annen helseutdanning på universitets- og høyskolenivå  871  491  152  111  108 9
Personell uten helse - og sosialfaglig utdanning 13 039 6 944 3 142 1 170 1 552  231
1  Fra og med 2008 er antall årsverk hentet fra administrative registre. Tidligere er årsverksdata innhentet via skjema.
2  Private sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak er inkludert sammen med sykehus eid av helseforetaket.
3  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller