Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

2 Årsverk ved somatiske sykehus, etter personellgruppe. 2002-2008
Personellgruppe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081
Årsverk i alt 61 239 63 155 63 498 64 186 65 140 65 382 62 858
Leger 7 291 7 592 7 922 8 199 8 412 8 640 8 912
Sykepleiere 22 259 22 970 23 344 23 310 23 968 24 223 23 830
Hjelpepleiere inkl. barnepleiere 5 097 5 115 4 819 4 629 4 567 4 261 4 230
Jordmødre 1 192 1 187 1 198 1 205 1 283 1 337 1 306
Fysioterapeuter  981 1 079 1 072 1 157 1 160 1 184 1 255
Ergoterapeuter  299  332  344  371  366  378  390
Bioingeniører 3 320 3 430 3 399 3 335 3 398 3 450 3 289
Radiografer 1 376 1 487 1 569 1 454 1 562 1 655 1 667
Psykologer  150  162  166  193  189  174  288
Sosionomer  196  237  191  179  189  182  249
Vernepleiere 25 46 47 47 47 64  212
Annet personell i pasientrettet arbeid  955 1 422 1 788 1 886 1 843 1 806 .
Administrasjons- og kontorpersonell, og ansatte med service-, tekniske og/el. driftsfunksjoner 18 097 18 097 17 638 18 222 18 158 18 028 .
Kliniske ernæringsfysiologer . . . . . .  100
Helsesekretærer . . . . . . 2 249
Annen helseutdanning på videregående skolenivå . . . . . .  971
Annen helseutdanning på universitets- og høyskolenivå . . . . . .  871
Personell uten helse- og sosialfaglig uutdanning . . . . . . 13 039
1  Fra og med 2008 er antall årsverk hentet fra administrative registre. Tidligere er årsverksdata innhentet via skjema.

Standardtegn i tabeller