Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

1 Årsverk ved somatiske sykehus og øvrige somatiske institusjoner1, etter personellgruppe.
2002-2008
Personellgruppe 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082
Årsverk i alt 63 773 65 747 66 070 66 492 67 426 67 635 65 353
Leger 7 371 7 676 8 006 8 283 8 498 8 729 8 981
Sykepleiere 22 641 23 439 23 807 23 712 24 361 24 614 24 263
Hjelpepleiere inkl. barnepleiere 5 378 5 413 5 086 4 841 4 773 4 442 4 392
Jordmødre 1 225 1 211 1 218 1 221 1 298 1 350 1 309
Fysioterapeuter 1 281 1 391 1 417 1 458 1 461 1 514 1 593
Ergoterapeuter  352  385  398  418  425  436  461
Bioingeniører 3 326 3 438 3 407 3 342 3 408 3 460 3 296
Radiografer 1 387 1 500 1 581 1 466 1 573 1 666 1 674
Psykologer  190  200  200  212  210  199  316
Sosionomer  226  268  223  204  221  209  292
Vernepleiere  157  158  153  139  144  152  311
Annet personell i pasientrettet arbeid 1 245 1 704 2 036 2 138 2 088 2 027 .
Administrasjons- og kontorpersonell, og ansatte med service-, tekniske og/el. driftsfunksjoner 18 993 18 965 18 538 19 059 18 964 18 837 .
Kliniske ernæringsfysiologer . . . . . .  104
Helsesekretærer . . . . . . 2 275
Annen helseutdanning på videregående skolenivå . . . . . . 1 034
Annen helseutdanning på universitets- og høyskolenivå . . . . . .  928
Personell uten helse - og sosialfaglig utdanning . . . . . . 14 124
1  Syke- og fødestuer, rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner.
2  Fra og med 2008 er antall årsverk hentet fra administrative registre. Tidligere er årsverksdata innhentet via skjema.

Standardtegn i tabeller