Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

5   Senger ved somatiske sykehus og andre somatiske institusjoner, etter helseregion1.
2002-2006
Helseregion 2002 2003 2004 2005 2006
Helseregion Øst 4 178 4 010 4 222 4 159 4 180
Helseregion Sør 3 525 3 624 3 519 3 454 3 461
Helseregion Vest 2 829 2 930 2 791 2 699 2 609
Helseregion Midt-Norge 2 097 2 146 2 175 2 113 2 036
Helseregion Nord 1 689 1 727 1 640 1 574 1 577
1  Private sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak er inkludert sammen med sykehus eid av helseforetaket.

Standardtegn i tabeller