Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

4   Polikliniske konsultasjoner, etter sykehusets helseregion1. 2006
Sykehusets helseregion Antall polikliniske konsultasjoner Andel polikliniske konsultasjoner. Prosent
I alt 3 544 862  100
Helseregion Øst 1 095 154 31
Helseregion Sør  804 892 23
Helseregion Vest  689 104 19
Helseregion Midt-Norge  544 491 15
Helseregion Nord  411 221 12
1  Private sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak er inkludert sammen med sykehus eid av helseforetaket.

Standardtegn i tabeller