Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

3   Årsverk1 ved somatiske sykehus, etter personellgruppe, helseregion2 og ved private sykehus. 2006
Personellgruppe Hele landet Helseregion Øst Helseregion Sør Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge Helseregion Nord Private sykehus
Årsverk i alt 65 140 20 021 15 841 12 539 9 046 6 928  766
Leger 8 412 2 694 1 923 1 574 1 152  960  108
Offentlig godkjente sykepleiere 23 968 7 380 5 649 4 420 3 702 2 536  281
Hjelpepleiere/barnepleiere 4 567 1 468 1 071  896  529  581 21
Annet personell i pasientrettet arbeid 1 843  403  733 89  119  479 20
Jordmødre 1 283  393  256  288  201  144 0
Fysioterapeuter 1 160  366  285  200  155  133 21
Bioingeniører 3 398 1 085  768  636  488  397 24
Radiografer 1 562  485  347  335  221  166 8
Ergoterapeuter  366  127 82 58 41 54 4
Vernepleiere 47 1 10 10 10 16 1
Sosionomer3  189 70 40 31 21 23 3
Psykologer  189 55 61 28 20 19 6
Administrasjon- og kontorpersonell 10 247 3 142 2 892 1 988 1 317  739  169
Ansatte med servicefunksjoner, tekniske funksjoner og/eller driftsfunksjoner 7 911 2 352 1 723 1 986 1 070  681  100
1  Årsverk er antall heltidsstillinger pluss deltidsstillinger (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Private sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak er inkludert sammen med sykehus eid av helseforetaket.
3  Høgskoleutdannet.

Standardtegn i tabeller