Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

2   Årsverk1 ved somatiske sykehus, etter personellgruppe. 2002-2006
Personellgruppe 2002 2003 2004 2005 2006
Årsverk i alt 61 239   63 155   63 498   64 186   65 140
Leger 7 291 7 592 7 922 8 199 8 412
Offentlig godkjente sykepleiere 22 259 22 970 23 344 23 310 23 968
Hjelpepleiere/barnepleiere 5 097 5 115 4 819 4 629 4 567
Annet personell i pasientrettet arbeid  955 1 422 1 788 1 886 1 843
Jordmødre 1 192 1 187 1 198 1 205 1 283
Fysioterapeuter  981 1 079 1 072 1 157 1 160
Bioingeniører 3 320 3 430 3 399 3 335 3 398
Radiografer 1 376 1 487 1 569 1 454 1 562
Ergoterapeuter  299  332  344  371  366
Vernepleiere 25 46 47 47 47
Sosionomer2  196  237  191  179  189
Psykologer  150  162  166  193  189
Administrasjons- og kontorpersonell, og ansatte med servicefunksjoner, tekniske funksjoner og/eller driftsfunksjoner 18 097 18 097 17 638 18 222 18 158
1  Årsverk er antall heltidsstillinger pluss deltidsstillinger (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Høgskoleutdannet.

Standardtegn i tabeller