Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

1   Årsverk1 ved somatiske sykehus og øvrige somatiske institusjoner, etter personellgruppe. 2002-2006
Personellgruppe 2002 2003 2004 2005 2006
Årsverk i alt 63 773   65 747   66 070   66 492   67 426
Leger 7 371 7 676 8 006 8 283 8 498
Offentlig godkjente sykepleiere 22 641 23 439 23 807 23 712 24 361
Hjelpepleiere/barnepleiere 5 378 5 413 5 086 4 841 4 773
Annet personell i pasientrettet arbeid 1 245 1 704 2 036 2 138 2 088
Jordmødre 1 225 1 211 1 218 1 221 1 298
Fysioterapeuter 1 281 1 391 1 417 1 458 1 461
Bioingeniører 3 326 3 438 3 407 3 342 3 408
Radiografer 1 387 1 500 1 581 1 466 1 573
Ergoterapeuter  352  385  398  418  425
Vernepleiere  157  158  153  139  144
Sosionomer2  226  268  223  204  221
Psykologer  190  200  200  212  210
Administrasjons- og kontorpersonell, og ansatte med servicefunksjoner, tekniske funksjoner og/eller driftsfunksjoner 18 993 18 965 18 538 19 059 18 964
1  Årsverk er antall heltidsstillinger pluss deltidsstillinger (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger. Overtid er ikke inkludert.
2  Høgskoleutdannet.

Standardtegn i tabeller