Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

4   Polikliniske konsultasjoner etter sykehusets helseregion1
Sykehusets helseregion Antall polikliniske
konsultasjoner
Andel polikliniske
konsultasjoner. Prosent
I alt 3 314 782 100
Helseregion Øst  991 412 30
Helseregion Sør  722 154 22
Helseregion Vest  593 374 18
Helseregion Midt-Norge  526 069 16
Helseregion Nord  388 660 12
Private sykehus 93 113 3
1  Private sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak er plassert sammen med sykehus eid av helseforetaket.

Standardtegn i tabeller