Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

3   Årsverk1 ved somatiske sykehus, etter personellgruppe, helseregion2 og ved private sykehus. 2003
Personellgruppe Hele landet Helseregion Øst Helseregion Sør Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge Helseregion Nord Private sykehus
Årsverk i alt 63 155 19 102 15 260 11 893 8 724 7 464  712
Leger 7 592 2 435 1 806 1 396 1 024  838 93
Offentlig godkjente sykepleiere 22 970 6 819 5 489 4 293 3 531 2 559  279
Hjelpepleiere 5 115 1 602 1 227  968  646  649 23
Annet personell i pasientrettet arbeid 1 422  329  276  106  210  455 46
Jordmødre 1 187  373  231  270  172  139 1
Fysioterapeuter 1 079  347  260  191  151  113 17
Bioingeniører 3 430 1 048  872  620  480  393 17
Radiografer 1 487  412  440  283  183  164 5
Ergoterapeuter  332  117 79 33 48 49 5
Vernepleiere 46 7 18 3 12 7 0
Sosionomer  237 68 50 28 23 66 2
Psykologer  162 51 42 19 21 25 4
Administrasjon- og kontorpersonell 10 061 3 119 2 672 1 693 1 258 1 206  112
Ansatte med service-, tekniske og/eller driftsfunksjoner 8 036 2 374 1 797 1 990  964  802  109
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Private sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak inngår i tallene for regionen.

Standardtegn i tabeller