Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

2   Årsverk1 ved somatiske sykehus, etter personellgruppe. 1990-2003
Personellgruppe 1990 19952 20003 2001 2002 2003
Årsverk i alt 46 508 50 130 58 522 59 413 61 239 63 155
Leger 4 576 5 402 7 073 7 242 7 291 7 592
Offentlig godkjente sykepleiere 14 794 17 484 21 188 21 346 22 259 22 970
Hjelpepleiere 6 629 5 536 5 216 55 081 5 097 5 115
Annet personell i pasientrettet arbeid4  689  516  772  854  955 1 422
Jordmødre  820  973 1 155 1 172 1 192 1 187
Fysioterapeuter  675  794  961  966  981 1 079
Bioingeniører 2 255 2 608 3 084 3 227 3 320 3 430
Radiografer  729  954 1 281 1 393 1 376 1 487
Ergoterapeuter  143  186  289  281  299  332
Vernepleiere - - 29 31 25 46
Sosionomer  167  160  175  192  196  237
Psykologer 56 96  128  119  150  162
Annet personell 14 974 15 420 17 170 17 507 18 097 18 097
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert fra og med 1995.
3  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken.
4  Økningen i årsverk for denne personellgruppen fra 1999 til 2000 kan skyldes endringer i personellgrupperingen i skjemaet vi mottar fra oppgavegiverne.
5  Rettet siden tallene ble publisert i 2001.

Standardtegn i tabeller