Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

3   Årsverk1 ved somatiske sykehus, etter personellgruppe, helseregion2 og ved private sykehus. 2003
Personellgruppe Hele landet Helseregion Øst Helseregion Sør Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge Helseregion Nord Private sykehus
Årsverk i alt 63 097 19 098 15 260 11 884 8 679 7 464  712
Leger 7 569 2 435 1 806 1 373 1 024  838 93
Offentlig godkjente sykepleiere 22 944 6 819 5 489 4 267 3 531 2 559  279
Hjelpepleiere 5 117 1 602 1 227  969  646  649 23
Annet personell i pasientrettet arbeid 1 421  329  276  105  210  455 46
Jordmødre 1 185  373  231  269  172  139 1
Fysioterapeuter 1 073  347  260  185  151  113 17
Bioingeniører 3 422 1 048  872  612  480  393 17
Radiografer 1 477  411  440  275  183  164 5
Ergoterapeuter  331  117 79 33 48 49 5
Vernepleiere 47 6 18 5 12 7 0
Sosionomer  236 68 50 26 23 66 2
Psykologer  160 50 42 18 21 25 4
Administrasjons- og kontorpersonell 10 096 3 119 2 672 1 728 1 258 1 206  112
Ansatte med servicefunksjoner, tekniske funksjoner og/eller driftsfunksjoner 8 020 2 374 1 797 2 019  920  802  109
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Private sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak inngår i tallene for regionen.

Standardtegn i tabeller