Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

1   Årsverk1 ved somatiske institusjoner, etter personellgruppe. 1995-2003
Personellgruppe 19952 1996 1997 1998 1999 20003 2001 2002 2003
Årsverk i alt 51 857 53 614 54 832 57 183 58 907 60 927 62 118 63 767 65 689
Leger 5 481 5 783 6 244 6 655 6 916 7 147 7 323 7 371 7 653
Offentlig godkjente sykepleiere 17 833 18 690 19 678 20 446 21 337 21 573 21 734 22 641 23 413
Hjelpepleiere 5 884 5 766 5 646 5 523 5 459 5 497 5 385 5 373 5 415
Annet personell i pasientrettet arbeid4  777  775  613  736  469 1 025 1 138 1 245 1 703
Jordmødre  991 1 057 1 065 1 100 1 150 1 182 1 201 1 224 1 210
Fysioterapeuter  878  911  936 1 000 1 036 1 233 1 281 1 281 1 385
Bioingeniører 2 611 2 758 2 815 2 960 3 043 3 095 3 234 3 326 3 430
Radiografer  976  999 1 055 1 183 1 236 1 293 1 407 1 387 1 490
Ergoterapeuter  229  262  280  319  330  356  349  352  385
Vernepleiere -  112  111  116  128  124  191  157  159
Sosionomer  188  179  188  183  200  204  227  226  266
Psykologer  138  165  175  162  178  181  168  190  198
Annet personell 15 871 16 158 16 026 16 800 17 424 18 018 18 480 18 993 18 982
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert fra og med 1995.
3  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken.
4  Økningen i årsverk for denne personellgruppen fra 1999 til 2000 kan skyldes endringer i personellgrupperingen i skjemaet vi mottar fra oppgavegiverne.

Standardtegn i tabeller