Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

3   Antall beregnede årsverk1 ved somatiske sykehus, etter personellgruppe, per helseregion2 og ved private sykehus. 2002
  Hele landet Helseregion Øst Helseregion Sør Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge Helseregion Nord Private sykehus3
Årsverk i alt 61 400 19 489 14 944 11 190 8 473 6 646  657
Leger 7 306 2 456 1 755 1 325  981  719 70
Offentlig godkjente sykepleiere 22 248 6 834 5 345 4 017 3 357 2 418  277
Hjelpepleiere 5 134 1 637 1 230  983  641  627 17
Annet personell i pasientrettet arbeid4 1 011  396  240 42  133  172 27
Jordmødre 1 191  393  240  265  168  126 0
Fysioterapeuter  973  331  243  159  142 83 16
Bioingeniører 3 299 1 071  847  537  466  359 19
Radiografer 1 385  401  397  272  140  169 7
Ergoterapeuter  293  108 66 38 43 34 5
Vernepleiere 20 4 4 2 6 4 0
Sosionomer  189 68 52 22 32 15 2
Psykologer  145 46 42 15 25 13 4
Administrasjon- og kontorpersonell 9 715 3 102 2 577 1 726 1 261  953 97
Ansatte med service-, tekniske og/eller driftsfunksjoner 8 488 2 644 1 908 1 787 1 079  952  118
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Private sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak inngår i tallene for regionen.
3  Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert fra og med 1995.
4  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken.

Standardtegn i tabeller