Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

2   Antall beregnede årsverk1 ved somatiske sykehus, etter personellgruppe. 1990-2002
Personellgruppe 1990 1991 1992 1993 1994 19952 1996 1997 1998 1999 20003 2001 2002
Årsverk i alt 46 508 46 371 46 513 47 426 47 894 50 130 52 111 53 470 55 866 57 658 58 522 59 413 61 400
Leger 4 576 4 570 4 754 4 922 5 057 5 402 5 739 6 202 6 614 6 876 7 073 7 242 7 306
Offentlig godkjente sykepleiere 14 794 15 089 15 353 15 979 16 455 17 484 18 416 19 443 20 206 21 109 21 188 21 346 22 248
Hjelpepleiere 6 629 6 283 5 920 5 754 5 591 5 536 5 438 5 386 5 284 5 235 5 216 5 081 5 134
Annet personell i pasientrettet arbeid4  689  598  658  512  416  516  599  485  609  321  772  854 1 011
Jordmødre  820  845  866  901  921  973 1 039 1 048 1 078 1 125 1 155 1 172 1 191
Fysioterapeuter  675  686  687  713  762  794  826  851  919  959  961  966  973
Bioingeniører 2 255 2 200 2 320 2 443 2 540 2 608 2 753 2 809 2 955 3 037 3 084 3 227 3 299
Radiografer  729  778  824  834  955  954  994 1 047 1 174 1 224 1 281 1 393 1 385
Ergoterapeuter  143  158  153  163  164  186  209  227  261  280  289  281  293
Vernepleiere - - - - - - 22 14 27 36 29 31 20
Sosionomer  167  150  152  148  153  160  154  159  154  172  175  192  189
Psykologer 56 53 58 65 77 96  115  118  113  135  128  119  145
Annet personell 14 974 14 960 14 768 14 992 14 802 15 420 15 808 15 682 16 472 17 149 17 170 17 507 18 203
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger..
2  Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert fra og med 1995.
3  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken
4  Økningen i årsverk for denne personellgruppen fra 1999 til 2000 kan skyldes endringer i personellgrupperingen i skjemaet vi mottar fra oppgavegiverne.

Standardtegn i tabeller