Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

1   Antall beregnede årsverk1 ved somatiske institusjoner, etter personellgruppe. 1993-2002
Personellgruppe 1993 1994 19952 1996 1997 1998 1999 20003 2001 2002
Årsverk i alt 49 008 49 598 51 857 53 614 54 832 57 183 58 907 60 927 62 118 63 895
Leger 4 969 5 134 5 481 5 783 6 244 6 655 6 916 7 147 7 323 7 386
Offentlig godkjente sykepleiere 16 337 16 768 17 833 18 690 19 678 20 446 21 337 21 573 21 734 22 630
Hjelpepleiere 6 145 5 954 5 884 5 766 5 646 5 523 5 459 5 497 5 385 5 404
Annet personell i pasientrettet arbeid4  659  630  777  775  613  736  469 1 025 1 138 1 319
Jordmødre  921  937  991 1 057 1 065 1 100 1 150 1 182 1 201 1 221
Fysioterapeuter  782  834  878  911  936 1 000 1 036 1 233 1 281 1 262
Bioingeniører 2 447 2 541 2 611 2 758 2 815 2 960 3 043 3 095 3 234 3 306
Radiografer  845  978  976  999 1 055 1 183 1 236 1 293 1 407 1 397
Ergoterapeuter  199  208  229  262  280  319  330  356  349  343
Vernepleiere - - -  112  111  116  128  124  191  138
Sosionomer  168  174  188  179  188  183  200  204  227  216
Psykologer 91  120  138  165  175  162  178  181  168  185
Annet personell 15 447 15 319 15 871 16 158 16 026 16 800 17 424 18 018 18 480 19 088
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert fra og med 1995.
3  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken.
4  Økningen i årsverk for denne personellgruppen fra 1999 til 2000 kan skyldes endringer i personellgrupperingen i skjemaet vi mottar fra oppgavegiverne.

Standardtegn i tabeller