Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

1   Antall beregnede årsverk1 ved somatiske institusjoner, etter personellgruppe. 1990-2001
Personellgruppe 1990 1991 1992 1993 1994 19952 1996 1997 1998 1999 2000 3 2001
Årsverk i alt 48 156      48 036     48 044     49 008     49 598     51 857     53 614     54 832     57 183     58 907     60 927     62 061
Leger 4 597 4 594 4 778 4 969 5 134 5 481 5 783 6 244 6 655 6 916 7 147 7 307
Offentlig godkjente sykepleiere 15 089 15 382 15 655 16 337 16 768 17 833 18 690 19 678 20 446 21 337 21 573 21 690
Hjelpepleiere 7 121 6 740 6 319 6 145 5 954 5 884 5 766 5 646 5 523 5 459 5 497 5 374
Annet personell i pasientrettet arbeid4  904  870  838  659  630  777  775  613  736  469 1 025 1 157
Jordmødre  839  867  884  921  937  991 1 057 1 065 1 100 1 150 1 182 1 193
Fysioterapeuter  738  746  754  782  834  878  911  936 1 000 1 036 1 233 1 262
Bioingeniører 2 258 2 205 2 323 2 447 2 541 2 611 2 758 2 815 2 960 3 043 3 095 3 233
Radiografer  730  780  825  845  978  976  999 1 055 1 183 1 236 1 293 1 403
Ergoterapeuter  175  187  189  199  208  229  262  280  319  330  356  348
Vernepleiere - - - - - -  112  111  116  128  124  191
Sosionomer  183  167  176  168  174  188  179  188  183  200  204  225
Psykologer 64 66 76 91  120  138  165  175  162  178  181  167
Annet personell 15 456 15 431 15 226 15 447 15 319 15 871 16 158 16 026 16 800 17 424 18 018 18 519
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert fra og med 1995.
3  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken.
4  Økningen i årsverk for denne personellgruppen fra 1999 til 2000 kan skyldes endringer i personellgrupperingen i skjemaet vi mottar fra oppgavegiverne.

Standardtegn i tabeller