Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

2   Antall beregnede årsverk1 ved somatiske sykehus, etter personellgruppe. 1980-2000
Personellgruppe 1980 1990 1991 1992 1993 1994 19952 1996 1997 1998 1999 20003
Årsverk i alt   41 138   46 508   46 371   46 513   47 426   47 894   50 130   52 111   53 470   55 866   57 658   58 522
Leger 3 614 4 576 4 570 4 754 4 922 5 057 5 402 5 739 6 202 6 614 6 876 7 073
Offentlig godkjente sykepleiere 11 358 14 794 15 089 15 353 15 979 16 455 17 484 18 416 19 443 20 206 21 109 21 188
Hjelpepleiere 7 074 6 629 6 283 5 920 5 754 5 591 5 536 5 438 5 386 5 284 5 235 5 216
Annet personell i pasientrettet arbeid5 1 885 689 598 658 512 416 516 599 485 609 321 772
Jordmødre 527 820 845 866 901 921 973 1 039 1 048 1 078 1 125 1 155
Fysioterapeuter 650 675 686 687 713 762 794 826 851 919 959 961
Bioingeniører 1 383 2 255 2 200 2 320 2 443 2 540 2 608 2 753 2 809 2 955 3 037 3 084
Radiografer 423 729 778 824 834 955 954 994 1 047 1 174 1 224 1 281
Ergoterapeuter 119 143 158 153 163 164 186 209 227 261 280 289
Vernepleiere - 0 0 0 0 0 0 22 14 27 36 29
Sosionomer 60 167 150 152 148 153 160 154 159 154 172 175
Psykologer 199 56 53 58 65 77 96 115 118 113 135 128
Annet personell 13 846 14 974 14 960 14 768 14 992 14 802 15 420 15 808 15 682 16 472 17 149 17 170
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner, er inkludert fra og med 1995.
3  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken.
5  Økningen i årsverk for denne personellgruppen fra 1999 til 2000 kan skyldes endringer i personellgrupperingen i skjemaet vi mottar fra oppgavegiverne.

Standardtegn i tabeller