Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

1   Antall beregnede årsverk1 ved somatiske institusjoner, etter personellgruppe. 1990-2000
Personellgruppe 1990 1991 1992 1993 1994 19952 1996 1997 1998 1999 20003
Årsverk i alt   48 156   48 036   48 044   49 008   49 598   51 857   53 614   54 832   57 183   58 907   60 927
Leger 4 597 4 594 4 778 4 969 5 134 5 481 5 783 6 244 6 655 6 916 7 147
Offentlig godkjente sykepleiere 15 089 15 382 15 655 16 337 16 768 17 833 18 690 19 678 20 446 21 337 21 573
Hjelpepleiere 7 121 6 740 6 319 6 145 5 954 5 884 5 766 5 646 5 523 5 459 5 497
Annet personell i pasientrettet arbeid5 904 870 838 659 630 777 775 613 736 469 1 025
Jordmødre 839 867 884 921 937 991 1 057 1 065 1 100 1 150 1 182
Fysioterapeuter 738 746 754 782 834 878 911 936 1 000 1 036 1 233
Bioingeniører 2 258 2 205 2 323 2 447 2 541 2 611 2 758 2 815 2 960 3 043 3 095
Radiografer 730 780 825 845 978 976 999 1 055 1 183 1 236 1 293
Ergoterapeuter 175 187 189 199 208 229 262 280 319 330 356
Vernepleiere 0 0 0 0 0 0 112 111 116 128 124
Sosionomer 183 167 176 168 174 188 179 188 183 200 204
Psykologer 64 66 76 91 120 138 165 175 162 178 181
Annet personell 15 456 15 431 15 226 15 447 15 319 15 871 16 158 16 026 16 800 17 424 18 018
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.
2  Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner, er inkludert fra og med 1995.
3  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken.
5  Økningen i årsverk for denne personellgruppen fra 1999 til 2000 kan skyldes endringer i personellgrupperingen i skjemaet vi mottar fra oppgavegiverne.

Standardtegn i tabeller