Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-november. 2010, 2011 og 2012. Millionar kroner
  2010 2011 2012 Endring i prosent
  2010-2011 2011-2012
Fordelte skattar i alt  669 947  753 844  808 660 12,5 7,3
Ordinær skatt til primærkommunen  114 175  110 437  118 781 -3,3 7,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 22 234 23 246 25 334 4,6 9,0
Arbeidsgjevaravgift 1  122 255  129 634  138 436 6,0 6,8
Medlemsavgift til folketrygda 89 292 98 666  102 460 10,5 3,8
Fellesskatt til staten  172 063  193 267  199 759 12,3 3,4
Ordinær skatt til staten 21 672 29 142 29 615 34,5 1,6
Ordinær skatt på oljeutvinning 48 275 63 595 71 965 31,7 13,2
Særskatt på oljeutvinning 78 364  103 696  119 588 32,3 15,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 618 2 160 2 722 33,5 26,0
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  474 290  505 371  542 519 6,6 7,4
Ordinær skatt til primærkommunen  113 258  108 990  117 294 -3,8 7,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 22 055 22 952 25 032 4,1 9,1
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1  122 255  129 634  138 436 6,0 6,8
Medlemsavgift til folketrygda 89 603 98 565  102 355 10,0 3,8
Fellesskatt til staten  105 365  120 693  131 952 14,5 9,3
Ordinær skatt til staten 20 136 22 377 24 728 11,1 10,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 618 2 160 2 722 33,5 26,0
           
Upersonlege skattytarar  196 855  248 038  265 681 26,0 7,1
Ordinær skatt til primærkommunen 1 310 1 314 1 337 0,3 1,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  238  238  244 -0,3 2,8
Fellesskatt til staten 67 067 72 479 67 719 8,1 -6,6
Ordinær skatt til staten 1 601 6 715 4 828  319,4 -28,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 48 275 63 595 71 965 31,7 13,2
Særskatt på oljeutvinning 78 364  103 696  119 588 32,3 15,3
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -1 198  436  460 : :
Ordinær skatt til primærkommunen -393  132  150 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 -59 57 57 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Medlemsavgift, folketrygda -311  100  105 : :
Fellesskatt til staten -369 95 89 : :
Ordinær skatt til staten -65 51 59 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller