Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-september. 2010, 2011 og 2012. Millionar kroner
  2010 2011 2012 Endring i prosent
  2010-2011 2011-2012
Fordelte skattar i alt  551 114  607 995  659 795 10,3 8,5
Ordinær skatt til primærkommunen 92 797 90 209 96 114 -2,8 6,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 18 126 19 073 20 475 5,2 7,3
Arbeidsgjevaravgift 1  102 329  108 490  115 469 6,0 6,4
Medlemsavgift til folketrygda 71 730 79 266 84 603 10,5 6,7
Fellesskatt til staten  147 899  161 268  166 288 9,0 3,1
Ordinær skatt til staten 19 628 18 813 24 106 -4,2 28,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 37 060 48 811 56 632 31,7 16,0
Særskatt på oljeutvinning 59 976 80 024 93 404 33,4 16,7
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 568 2 042 2 705 30,2 32,4
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  387 975  412 837  442 678 6,4 7,2
Ordinær skatt til primærkommunen 91 817 88 721 94 692 -3,4 6,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 17 937 18 777 20 192 4,7 7,5
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1  102 329  108 490  115 469 6,0 6,4
Medlemsavgift til folketrygda 71 876 79 157 84 503 10,1 6,8
Fellesskatt til staten 85 616 98 133  106 175 14,6 8,2
Ordinær skatt til staten 16 832 17 518 18 942 4,1 8,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 568 2 042 2 705 30,2 32,4
           
Upersonlege skattytarar  163 708  194 702  216 669 18,9 11,3
Ordinær skatt til primærkommunen 1 168 1 344 1 277 15,0 -5,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  212  244  232 15,0 -5,0
Fellesskatt til staten 62 464 63 028 60 016 0,9 -4,8
Ordinær skatt til staten 2 828 1 251 5 108 -55,8  308,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 37 060 48 811 56 632 31,7 16,0
Særskatt på oljeutvinning 59 976 80 024 93 404 33,4 16,7
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -569  456  449 : :
Ordinær skatt til primærkommunen -187  144  145 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 -23 52 51 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Medlemsavgift, folketrygda -146  109  100 : :
Fellesskatt til staten -181  106 96 : :
Ordinær skatt til staten -31 44 57 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller