Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-august. 2010, 2011 og 2012. Millionar kroner
  2010 2011 2012 Endring i prosent
  2010-2011 2011-2012
Fordelte skattar i alt  471 429  520 838  567 771 10,5 9,0
Ordinær skatt til primærkommunen 73 156 71 507 75 354 -2,3 5,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 14 286 15 022 16 033 5,2 6,7
Arbeidsgjevaravgift 1 83 635 88 556 94 333 5,9 6,5
Medlemsavgift til folketrygda 56 367 61 982 66 251 10,0 6,9
Fellesskatt til staten  129 504  139 914  143 128 8,0 2,3
Ordinær skatt til staten 16 023 14 994 19 948 -6,4 33,0
Ordinær skatt på oljeutvinning 37 024 48 052 56 641 29,8 17,9
Særskatt på oljeutvinning 59 917 78 780 93 430 31,5 18,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 519 2 031 2 653 33,7 30,6
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  308 508  327 555  350 788 6,2 7,1
Ordinær skatt til primærkommunen 72 191 70 040 73 948 -3,0 5,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 14 102 14 732 15 756 4,5 7,0
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 83 635 88 556 94 333 5,9 6,5
Medlemsavgift til folketrygda 56 525 61 889 66 162 9,5 6,9
Fellesskatt til staten 67 295 76 605 83 145 13,8 8,5
Ordinær skatt til staten 13 242 13 701 14 790 3,5 7,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 519 2 031 2 653 33,7 30,6
           
Upersonlege skattytarar  163 538  192 892  216 584 17,9 12,3
Ordinær skatt til primærkommunen 1 167 1 343 1 276 15,0 -5,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  212  244  232 15,0 -5,0
Fellesskatt til staten 62 402 63 219 59 898 1,3 -5,3
Ordinær skatt til staten 2 816 1 254 5 107 -55,5  307,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 37 024 48 052 56 641 29,8 17,9
Særskatt på oljeutvinning 59 917 78 780 93 430 31,5 18,6
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -617  392  399 : :
Ordinær skatt til primærkommunen -202  124  129 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 -28 46 45 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Medlemsavgift, folketrygda -158 93 89 : :
Fellesskatt til staten -194 90 85 : :
Ordinær skatt til staten -35 39 51 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller