Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juli. 2010, 2011 og 2012. Millionar kroner
  2010 2011 2012 Endring i prosent
  2010-2011 2011-2012
Fordelte skattar i alt  438 834  476 791  521 965 8,6 9,5
Ordinær skatt til primærkommunen 72 338 70 518 73 866 -2,5 4,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)2 14 126 14 822 15 713 4,9 6,0
Arbeidsgjevaravgift1 83 208 88 007 93 791 5,8 6,6
Medlemsavgift til folketrygda 55 724 61 175 64 908 9,8 6,1
Fellesskatt til staten  128 699  138 945  141 729 8,0 2,0
Ordinær skatt til staten 15 835 14 788 19 631 -6,6 32,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 25 830 33 020 41 693 27,8 26,3
Særskatt på oljeutvinning 41 564 54 154 68 323 30,3 26,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 510 1 363 2 311 -9,8 69,6
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  305 544  323 198  344 834 5,8 6,7
Ordinær skatt til primærkommunen 71 381 69 065 72 486 -3,2 5,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)2 13 945 14 538 15 444 4,3 6,2
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 83 208 88 007 93 791 5,8 6,6
Medlemsavgift til folketrygda 55 888 61 094 64 838 9,3 6,1
Fellesskatt til staten 66 541 75 635 81 485 13,7 7,7
Ordinær skatt til staten 13 071 13 496 14 478 3,3 7,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 510 1 363 2 311 -9,8 69,6
           
Upersonlege skattytarar  133 930  153 249  176 811 14,4 15,4
Ordinær skatt til primærkommunen 1 167 1 343 1 276 15,1 -5,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)2  212  244  232 15,1 -5,0
Fellesskatt til staten 62 358 63 231 60 179 1,4 -4,8
Ordinær skatt til staten 2 800 1 257 5 108 -55,1  306,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 25 830 33 020 41 693 27,8 26,3
Særskatt på oljeutvinning 41 564 54 154 68 323 30,3 26,2
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -640  344  320 : :
Ordinær skatt til primærkommunen -210  110  104 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)2 -31 40 37 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Medlemsavgift, folketrygda -164 81 70 : :
Fellesskatt til staten -200 79 65 : :
Ordinær skatt til staten -37 34 44 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller