Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juni. 2010, 2011 og 2012. Millionar kroner
  2010 2011 2012 Endring i prosent
  2010-2011 2011-2012
Fordelte skattar i alt  373 306  408 819  447 629 9,5 9,5
Ordinær skatt til primærkommunen 59 006 58 085 60 073 -1,6 3,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 11 516 12 118 12 785 5,2 5,5
Arbeidsgjevaravgift 1 61 158 64 842 69 073 6,0 6,5
Medlemsavgift til folketrygda 45 264 49 591 52 676 9,6 6,2
Fellesskatt til staten  116 058  124 126  126 127 7,0 1,6
Ordinær skatt til staten 13 367 12 224 16 829 -8,6 37,7
Ordinær skatt på oljeutvinning 25 594 33 108 41 451 29,4 25,2
Særskatt på oljeutvinning 41 169 54 297 67 917 31,9 25,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  175  429  699  146,0 62,9
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  240 849  255 446  271 418 6,1 6,3
Ordinær skatt til primærkommunen 58 053 56 655 58 707 -2,4 3,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 11 337 11 840 12 522 4,4 5,8
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 61 158 64 842 69 073 6,0 6,5
Medlemsavgift til folketrygda 45 429 49 525 52 616 9,0 6,2
Fellesskatt til staten 54 066 61 214 66 100 13,2 8,0
Ordinær skatt til staten 10 632 10 940 11 701 2,9 7,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  175  429  699  146,0 62,9
           
Upersonlege skattytarar  133 101  153 092  175 938 15,0 14,9
Ordinær skatt til primærkommunen 1 163 1 340 1 276 15,2 -4,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  211  243  232 15,2 -4,8
Fellesskatt til staten 62 191 62 849 59 973 1,1 -4,6
Ordinær skatt til staten 2 772 1 256 5 090 -54,7  305,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 25 594 33 108 41 451 29,4 25,2
Særskatt på oljeutvinning 41 169 54 297 67 917 31,9 25,1
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -644  281  273 : :
Ordinær skatt til primærkommunen -210 90 89 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 -32 35 32 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Medlemsavgift, folketrygda -165 66 60 : :
Fellesskatt til staten -200 63 55 : :
Ordinær skatt til staten -37 28 37 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller