Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-mai. 2010, 2011 og 2012. Millionar kroner
  2010 2011 2012 Endring i prosent
  2010-2011 2011-2012
Fordelte skattar i alt  348 172  376 506  407 903 8,1 8,3
Ordinær skatt til primærkommunen 58 043 57 282 59 252 -1,3 3,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 11 323 11 952 12 608 5,6 5,5
Arbeidsgjevaravgift 1 60 721 64 395 68 650 6,1 6,6
Medlemsavgift til folketrygda 44 507 48 936 51 947 10,0 6,2
Fellesskatt til staten  114 870  122 952  124 995 7,0 1,7
Ordinær skatt til staten 13 045 11 953 16 589 -8,4 38,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 441 22 201 27 733 27,3 24,9
Særskatt på oljeutvinning 28 054 36 414 45 439 29,8 24,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  168  422  691  151,1 63,9
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  236 782  252 191  267 995 6,5 6,3
Ordinær skatt til primærkommunen 56 891 55 811 57 844 -1,9 3,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 11 108 11 671 12 339 5,1 5,7
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 60 721 64 395 68 650 6,1 6,6
Medlemsavgift til folketrygda 44 509 48 834 51 839 9,7 6,2
Fellesskatt til staten 52 992 60 305 65 132 13,8 8,0
Ordinær skatt til staten 10 394 10 755 11 501 3,5 6,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar  168  422  691  151,1 63,9
           
Upersonlege skattytarar  111 409  123 900  139 464 11,2 12,6
Ordinær skatt til primærkommunen 1 161 1 337 1 273 15,2 -4,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  211  243  231 15,1 -4,8
Fellesskatt til staten 61 890 62 539 59 744 1,0 -4,5
Ordinær skatt til staten 2 653 1 167 5 044 -56,0  332,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 441 22 201 27 733 27,3 24,9
Særskatt på oljeutvinning 28 054 36 414 45 439 29,8 24,8
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -20  415  443 : :
Ordinær skatt til primærkommunen -9  134  135 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 5 39 38 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Medlemsavgift, folketrygda -2  103  108 : :
Fellesskatt til staten -13  109  119 : :
Ordinær skatt til staten -2 31 44 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller