Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-april. 2010, 2011 og 2012. Millionar kroner
  2010 2011 2012 Endring i prosent
  2010-2011 2011-2012
Fordelte skattar i alt  237 712  269 942  297 505 13,6 10,2
Ordinær skatt til primærkommunen 35 374 35 459 36 185 0,2 2,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 6 903 7 285 7 717 5,5 5,9
Arbeidsgjevaravgift 1 41 045 43 406 46 333 5,8 6,7
Medlemsavgift til folketrygda 26 910 29 275 31 621 8,8 8,0
Fellesskatt til staten 73 757 88 376 90 565 19,8 2,5
Ordinær skatt til staten 8 074 7 297 11 381 -9,6 56,0
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 468 22 201 27 713 27,1 24,8
Særskatt på oljeutvinning 28 098 36 414 45 406 29,6 24,7
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 82  231  584  180,9  153,3
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  147 194  156 198  167 257 6,1 7,1
Ordinær skatt til primærkommunen 34 293 34 080 34 846 -0,6 2,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 6 702 7 025 7 462 4,8 6,2
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 41 045 43 406 46 333 5,8 6,7
Medlemsavgift til folketrygda 26 914 29 201 31 534 8,5 8,0
Fellesskatt til staten 31 955 35 933 39 603 12,4 10,2
Ordinær skatt til staten 6 202 6 324 6 895 2,0 9,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 82  231  584  180,9  153,3
           
Upersonlege skattytarar 90 541  113 444  129 890 25,3 14,5
Ordinær skatt til primærkommunen 1 091 1 282 1 230 17,6 -4,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  198  233  223 17,6 -4,1
Fellesskatt til staten 41 816 52 365 50 867 25,2 -2,9
Ordinær skatt til staten 1 871  948 4 451 -49,3  369,3
Ordinær skatt på oljeutvinning 17 468 22 201 27 713 27,1 24,8
Særskatt på oljeutvinning 28 098 36 414 45 406 29,6 24,7
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -24  300  358 : :
Ordinær skatt til primærkommunen -10 97  110 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 3 28 31 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Medlemsavgift, folketrygda -4 74 87 : :
Fellesskatt til staten -14 78 95 : :
Ordinær skatt til staten 0 24 35 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller