Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-februar. 2010, 2011 og 2012. Millionar kroner
  2010 2011 2012 Endring i prosent
  2010-2011 2011-2012
Fordelte skattar i alt  112 389  128 612  141 507 14,4 10,0
Ordinær skatt til primærkommunen 14 912 16 195 15 170 8,6 -6,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 890 3 163 3 272 9,5 3,4
Arbeidsgjevaravgif 1 21 778 23 143 24 460 6,3 5,7
Medlemsavgift til folketrygda 11 430 12 248 13 511 7,2 10,3
Fellesskatt til staten 36 174 40 827 42 424 12,9 3,9
Ordinær skatt til staten 3 847 4 042 5 398 5,1 33,6
Ordinær skatt på oljeutvinning 8 161 10 910 13 923 33,7 27,6
Særskatt på oljeutvinning 13 126 17 888 22 818 36,3 27,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 72  197  531  174,3  169,1
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift 66 553 71 609 75 930 7,6 6,0
Ordinær skatt til primærkommunen 14 349 15 582 14 497 8,6 -7,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 785 3 046 3 144 9,4 3,2
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga1 21 778 23 143 24 460 6,3 5,7
Medlemsavgift til folketrygda 11 420 12 204 13 469 6,9 10,4
Fellesskatt til staten 13 275 14 572 16 815 9,8 15,4
Ordinær skatt til staten 2 875 2 864 3 014 -0,4 5,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 72  197  531  174,3  169,1
           
Upersonlege skattytarar 45 799 56 823 65 407 24,1 15,1
Ordinær skatt til primærkommunen  553  555  620 0,4 11,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  100  100  112 0,5 11,4
Fellesskatt til staten 22 890 26 207 25 564 14,5 -2,5
Ordinær skatt til staten  970 1 163 2 371 19,9  103,9
Ordinær skatt på oljeutvinning 8 161 10 910 13 923 33,7 27,6
Særskatt på oljeutvinning 13 126 17 888 22 818 36,3 27,6
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 37  181  169 : :
Ordinær skatt til primærkommunen 11 57 54 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 5 17 16 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Medlemsavgift, folketrygda 10 44 42 : :
Fellesskatt til staten 9 48 45 : :
Ordinær skatt til staten 3 15 13 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller