Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar. 2010, 2011 og 2012. Millionar kroner
  2010 2011 2012 Endring i prosent
  2010-2011 2011-2012
Fordelte skattar i alt 65 419 70 928 73 879 8,4 4,2
Ordinær skatt til primærkommunen 14 067 15 245 14 128 8,4 -7,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 730 2 984 3 070 9,3 2,9
Arbeidsgjevaravgift 1 21 353 22 703 23 876 6,3 5,2
Medlemsavgift til folketrygda 11 178 11 934 13 132 6,8 10,0
Fellesskatt til staten 13 170 15 005 16 123 13,9 7,4
Ordinær skatt til staten 2 820 2 805 2 946 -0,5 5,0
Ordinær skatt på oljeutvinning 13 22 29 71,7 31,2
Særskatt på oljeutvinning 20 36 47 75,1 31,0
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 68  195  528  187,6  171,1
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift 65 196 69 975 73 995 7,3 5,7
Ordinær skatt til primærkommunen 14 063 15 204 14 104 8,1 -7,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 727 2 973 3 062 9,0 3,0
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 21 353 22 703 23 876 6,3 5,2
Medlemsavgift til folketrygda 11 176 11 905 13 113 6,5 10,1
Fellesskatt til staten 12 997 14 216 16 381 9,4 15,2
Ordinær skatt til staten 2 813 2 779 2 930 -1,2 5,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 68  195  528  187,6  171,1
           
Upersonlege skattytarar  216  832 -192  285,7 -123,1
Ordinær skatt til primærkommunen 3 2 1 -50,7 -37,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 1 0 0 -53,7 -32,9
Fellesskatt til staten  173  757 -277  338,6 -136,6
Ordinær skatt til staten 6 16 9  149,4 -42,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 13 22 29 71,7 31,2
Særskatt på oljeutvinning 20 36 47 75,1 31,0
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. 8  120 76 : :
Ordinær skatt til primærkommunen 1 39 23 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 2 11 8 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - - : :
Medlemsavgift, folketrygda 2 29 19 : :
Fellesskatt til staten 1 31 19 : :
Ordinær skatt til staten 1 10 7 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller