Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-desember. 2009, 2010 og 2011. Millionar kroner
  2009 2010 2011 Endring i prosent
  2009-2010 2010-2011
Fordelte skattar i alt  694 111  704 964  797 800 1,6 13,2
Ordinær skatt til primærkommunen  108 493  115 697  111 966 6,6 -3,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 21 086 22 529 23 553 6,8 4,5
Arbeidsgjevaravgift 1  120 555  122 580  130 038 1,7 6,1
Medlemsavgift til folketrygda 89 340 90 478 99 908 1,3 10,4
Fellesskatt til staten  161 658  174 450  194 636 7,9 11,6
Ordinær skatt til staten 26 377 21 998 29 599 -16,6 34,6
Ordinær skatt på oljeutvinning 61 511 59 249 78 243 -3,7 32,1
Særskatt på oljeutvinning  103 751 96 360  127 693 -7,1 32,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 338 1 623 2 163 21,3 33,2
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  464 141  479 087  510 605 3,2 6,6
Ordinær skatt til primærkommunen  107 474  114 749  110 489 6,8 -3,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 20 889 22 340 23 250 6,9 4,1
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1  120 555  122 580  130 038 1,7 6,1
Medlemsavgift til folketrygda 89 619 90 743 99 789 1,3 10,0
Fellesskatt til staten  100 575  106 664  122 188 6,1 14,6
Ordinær skatt til staten 23 689 20 388 22 690 -13,9 11,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 338 1 623 2 163 21,3 33,2
           
Upersonlege skattytarar  231 037  226 827  286 680 -1,8 26,4
Ordinær skatt til primærkommunen 1 344 1 316 1 321 -2,0 0,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  245  240  239 -2,1 -0,3
Fellesskatt til staten 61 440 68 045 72 333 10,8 6,3
Ordinær skatt til staten 2 746 1 617 6 851 -41,1  323,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 61 511 59 249 78 243 -3,7 32,1
Særskatt på oljeutvinning  103 751 96 360  127 693 -7,1 32,5
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -1 066 -950  514 : :
Ordinær skatt til primærkommunen -324 -369  157 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 -48 -50 64 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - 0 : :
Medlemsavgift, folketrygda -279 -265  119 : :
Fellesskatt til staten -357 -259  116 : :
Ordinær skatt til staten -58 -7 58 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller