Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-september. 2009, 2010 og 2011. Millionar kroner
  2009 2010 2011 Endring i prosent
  2009-2010 2010-2011
Fordelte skattar i alt  554 350  551 114  607 995 -0,6 10,3
Ordinær skatt til primærkommunen 89 207 92 797 90 209 4,0 -2,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 17 480 18 126 19 073 3,7 5,2
Arbeidsgjevaravgift 1  101 130  102 329  108 490 1,2 6,0
Medlemsavgift til folketrygda 69 982 71 730 79 266 2,5 10,5
Fellesskatt til staten  134 004  147 899  161 268 10,4 9,0
Ordinær skatt til staten 20 420 19 628 18 813 -3,9 -4,2
Ordinær skatt på oljeutvinning 44 744 37 060 48 811 -17,2 31,7
Særskatt på oljeutvinning 76 095 59 976 80 024 -21,2 33,4
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 288 1 568 2 042 21,7 30,2
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  378 634  387 975  412 837 2,5 6,4
Ordinær skatt til primærkommunen 88 030 91 817 88 721 4,3 -3,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 17 257 17 937 18 777 3,9 4,7
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1  101 130  102 329  108 490 1,2 6,0
Medlemsavgift til folketrygda 70 125 71 876 79 157 2,5 10,1
Fellesskatt til staten 83 449 85 616 98 133 2,6 14,6
Ordinær skatt til staten 17 353 16 832 17 518 -3,0 4,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 288 1 568 2 042 21,7 30,2
           
Upersonlege skattytarar  176 280  163 708  194 702 -7,1 18,9
Ordinær skatt til primærkommunen 1 352 1 168 1 344 -13,6 15,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  245  212  244 -13,6 15,0
Fellesskatt til staten 50 754 62 464 63 028 23,1 0,9
Ordinær skatt til staten 3 091 2 828 1 251 -8,5 -55,8
Ordinær skatt på oljeutvinning 44 744 37 060 48 811 -17,2 31,7
Særskatt på oljeutvinning 76 095 59 976 80 024 -21,2 33,4
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -564 -569  456 : :
Ordinær skatt til primærkommunen -175 -187  144 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 -23 -23 52 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - 0 : :
Medlemsavgift, folketrygda -143 -146  109 : :
Fellesskatt til staten -199 -181  106 : :
Ordinær skatt til staten -24 -31 44 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller