Statistisk sentralbyrå

Skatterekneskapsstatistikk

1 Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-august. 2009, 2010 og 2011. Millionar kroner
  2009 2010 2011 Endring i prosent
  2009-2010 2010-2011
Fordelte skattar i alt  480 657  471 429  520 838 -1,9 10,5
Ordinær skatt til primærkommunen 70 559 73 156 71 507 3,7 -2,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 13 859 14 286 15 022 3,1 5,2
Arbeidsgjevaravgift 1 83 208 83 635 88 556 0,5 5,9
Medlemsavgift til folketrygda 55 199 56 367 61 982 2,1 10,0
Fellesskatt til staten  116 750  129 504  139 914 10,9 8,0
Ordinær skatt til staten 16 715 16 023 14 994 -4,1 -6,4
Ordinær skatt på oljeutvinning 45 715 37 024 48 052 -19,0 29,8
Særskatt på oljeutvinning 77 367 59 917 78 780 -22,6 31,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 285 1 519 2 031 18,2 33,7
           
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift  302 749  308 508  327 555 1,9 6,2
Ordinær skatt til primærkommunen 69 400 72 191 70 040 4,0 -3,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 13 642 14 102 14 732 3,4 4,5
Arbeidsgjevaravgift, fellesinnkrevjinga 1 83 208 83 635 88 556 0,5 5,9
Medlemsavgift til folketrygda 55 355 56 525 61 889 2,1 9,5
Fellesskatt til staten 66 208 67 295 76 605 1,6 13,8
Ordinær skatt til staten 13 651 13 242 13 701 -3,0 3,5
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar 1 285 1 519 2 031 18,2 33,7
           
Upersonlege skattytarar  178 524  163 538  192 892 -8,4 17,9
Ordinær skatt til primærkommunen 1 350 1 167 1 343 -13,5 15,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2  245  212  244 -13,6 15,0
Fellesskatt til staten 50 755 62 402 63 219 22,9 1,3
Ordinær skatt til staten 3 091 2 816 1 254 -8,9 -55,5
Ordinær skatt på oljeutvinning 45 715 37 024 48 052 -19,0 29,8
Særskatt på oljeutvinning 77 367 59 917 78 780 -22,6 31,5
           
Rente- og innkrevjingsutgifter m.m. -616 -617  392 : :
Ordinær skatt til primærkommunen -191 -202  124 : :
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo) 2 -28 -28 46 : :
Arbeidsgjevaravgift, folketrygda1 - - 0 : :
Medlemsavgift, folketrygda -156 -158 93 : :
Fellesskatt til staten -212 -194 90 : :
Ordinær skatt til staten -28 -35 39 : :
1  Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
2  Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.

Standardtegn i tabeller